Uchwała nr XX/106/2004


UCHWAŁA Nr XX/106/2004 Rady Gminy w Walimiu Z dnia 30 kwietnia 2004 r. W sprawie wystąpienia do Organu Nadzoru o stwierdzenie niezgodności z prawem Uchwały Nr XXXVI/181/2001 Rady Gminy w Walimiu z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Usług Turystycznych w Samorządową Instytucję Kultury pn. ?Muzeum Sztolni Walimskich? Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. ?h? Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 Rada Gminy w Walimiu postanawia wystąpić do organu nadzoru o stwierdzenie niezgodności z prawem Uchwały Nr XXXVI/181/2001 Rady Gminy w Walimiu z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Usług Turystycznych w Samorządową Instytucję Kultury pn. ?Muzeum Sztolni Walimskich? § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki