Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2017-07-14, Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: "Rozwój e-usług publicznych w Gminie Walim"

 

E-usługi/22/2017                                                                                          Walim, 30.08.2017 r.

 

 

Ogłoszenie nr 500020454-N-2017 z dnia 30-08-2017 r.

Gmina Walim: Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.:

"Rozwój e-usług publicznych w Gminie Walim"
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak 
Nazwa projektu lub programu 
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej "Rozwój e-usług publicznych w Gminie Walim" Konkurs nr RPDS.02.01.04-IZ.03-02-048/15 - ZIT AW, Oś priorytetowa 2, 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 1, 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 4 - 4, 2.1.4 E-usługi publiczne - ZIT AW

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 551368-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Walim, Krajowy numer identyfikacyjny 89071829000000, ul. ul. Boczna  9, 58320   Walim, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 494 340, e-mail przetargi@walim.pl, faks
Adres strony internetowej (url): www.bip.walim.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: "Rozwój e-usług publicznych w Gminie Walim"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

E-usługi/22/2017

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiot zamówienia obejmuje dwie części: - Zakup sprzętu serwerowego, oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis Przedmiotu Zamówienia

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: tak

II.5) Główny Kod CPV: 77263000-6

Dodatkowe kody CPV: 30213100-6, 30216110-0, 48820000-2, 48000000-8, 72268000-1, 77263000-6, 80533100-0, 30213000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Zakup sprzętu serwerowego, oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/08/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 250700.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

Nazwa wykonawcy: Sputnik Software Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: info@nowoczesnyurzad.pl 
Adres pocztowy: Ul. Górecka 30 
Kod pocztowy: 60-201 
Miejscowość: Poznań 
Kraj/woj.: wielkopolskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 323367.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 323367.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 323367.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/08/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 47600.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

Nazwa wykonawcy: econnect Sp. z o. o. 
Email wykonawcy: biuro@econnect.pl 
Adres pocztowy: Ul. Świderska 114G 
Kod pocztowy: 03-128 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 67779.15 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 67779.15 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 67779.15 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: Nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 

 


 

 

 

E-usługi/22/2017                                                                                                  Walim, 21.08.2017 r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego, numer sprawy: E-usługi/22/2017

Nazwa zadania:

Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: "Rozwój e-usług publicznych w Gminie Walim"

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

Część 1  

"Zakup sprzętu serwerowego, oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług"

Sputnik Software Sp. z o.o.

Ul. Górecka 30

60-201 Poznań

Część 2  

"Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem"

econnect Sp. z o. o.

Ul. Świderska 114G

03-128 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a treść ofert odpowiada treści SIWZ. Oferty otrzymały po 100 punktów i uznane zostały za najkorzystniejsze. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Kryteriami oceny ofert były:

a) dla części 1: cena oferty brutto, wydłużenie gwarancji i asysty technicznej, termin realizacji przedmiotu umowy

b) dla części 2: cena oferty brutto, termin realizacji przedmiotu umowy

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrani Wykonawcy zobowiązani są stawić się na podpisanie umowy w dn. 25.08.2017 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Część 1 "Zakup sprzętu serwerowego, oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług"

 

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Punkty

(I kryterium)

Cena oferty brutto

Punkty

(II kryterium)

Wydłużenie gwarancji i asysty technicznej

Punkty

(III kryterium)

Termin realizacji przedmiotu umowy

Punkty

(łącznie)

1

Sputnik Software Sp. z o.o.

Ul. Górecka 30

60-201 Poznań

60

30

10

100

Część 2 "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem"

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Punkty

(I kryterium)

Cena oferty brutto

Punkty

(II kryterium)

Termin realizacji przedmiotu umowy

Punkty

(łącznie)

1

econnect Sp. z o. o.

Ul. Świderska 114G

03-128 Warszawa

60

40

100

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

4. Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 6 upzp zamawiający informuje, że nie zastosował dynamicznego systemu zakupów, gdyż przedmiot zamówienia nie jest powszechnie dostępny. Zgodnie z art.2 pkt. 2a upzp przez dynamiczny system zakupów należy rozumieć ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są powszechnie dostępne usługi, dostawy lub roboty budowlane. Działanie Zamawiającego jest zgodne pod względem formalno-prawnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

 

E-usługi/22/2017                                                                                          Walim, 31.07.2017 r.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

z dn. 31.07.2017 r.

 

 

 

1. Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zadania: 366.909,00 zł brutto

Część I zamówienia: 308.361,00 zł

Część II zamówienia: 58.548,00 zł

 

 

2. Część zamówienia nr 1

Zakup sprzętu serwerowego, oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług

Wpłynęła: 1 oferta

Sputnik Software Sp. z o.o.

Ul. Górecka 30, 60-201 Poznań

Cena oferty brutto: 323.367,00 zł

Termin wykonania: 210 dni od podpisania umowy

Termin płatności: 30 dni 

Okres gwarancji (w miesiącach): 36

 

 

3. Część zamówienia nr 2

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Wpłynęła: 1 oferta

econnect Sp. z o. o.

Ul. Świderska 114G, 03-128 Warszawa

Cena oferty brutto: 67.779,15 zł

Termin wykonania: 30 dni od podpisania umowy

Termin płatności: 30 dni 

Okres gwarancji (w miesiącach): 36

 

 

 

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 

 

 

 

UWAGA !!!  <dn. 25.07.2017 r.>

 

 

Dodano zaktualizowany Opis Przedmiotu Zamówienia -  Zaktualizowany Zal nr 1 do SIWZ_OPZ_e-uslugi_Walim_20170714.docx - plik dostępny u dołu strony

 

 

  

 

UWAGA !!!  <dn. 25.07.2017 r.>

 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dn. 24.07.2017 r.

Treść pytań i odpowiedzi dostępne w załączniku u dołu strony.

 


 

 

 

E-usługi/22/2017                                                                                                     Walim, 14.07.2017 r.

 

 

Ogłoszenie nr 551368-N-2017 z dnia 2017-07-14 r.

Gmina Walim: Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: "Rozwój e-usług publicznych w Gminie Walim"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej "Rozwój e-usług publicznych w Gminie Walim" Konkurs nr RPDS.02.01.04-IZ.03-02-048/15 - ZIT AW, Oś priorytetowa 2, 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 1, 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 4 - 4, 2.1.4 E-usługi publiczne - ZIT AW

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, krajowy numer identyfikacyjny 89071829000000, ul. ul. Boczna  9 , 58320   Walim, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 494 340, , e-mail przetargi@walim.pl, , faks . 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.walim.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 
www.bip.walim.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Pocztą tradycyjną / osobiście 
Adres: 
Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: "Rozwój e-usług publicznych w Gminie Walim" 
Numer referencyjny: E-usługi/22/2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Cz. 1 i 2 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje dwie części: - Zakup sprzętu serwerowego, oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis Przedmiotu Zamówienia 

II.5) Główny kod CPV: 77263000-6 
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

30213100-6

30216110-0

48820000-2

48000000-8

72268000-1

77263000-6

80533100-0

30213000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 210 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 
II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od konkretyzacji tego warunku. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od konkretyzacji tego warunku. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1 W części 1 zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada minimalne zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej: a) dwa zamówienia o wartości co najmniej 100 000,00 zł netto (sto tysięcy) każde zamówienie, których przedmiotem było wdrożenie systemów dziedzinowych obejmujących obszar podatków i opłat lokalnych, księgowości, systemów ewidencyjnych wraz z ich integracją z systemem EZD (automatyczna obsługa decyzji, umów, faktur) oraz ePUAP, c) dwa zamówienia o wartości co najmniej 100 000,00 zł netto (sto tysięcy) każde zamówienie, których przedmiotem było wdrożenie platformy usług publicznych zintegrowanej z ePUAP i EZD, przy czym co najmniej jedno zamówienie obejmowało łącznie następujące funkcjonalności: . Możliwość obsługi płatności elektronicznych przez co najmniej dwóch różnych operatorów; . Dostęp do stanu sprawy EZD; . Obsługa kart i opisów usług oraz formularzy ePUAP; . Dane udostępniane z systemów dziedzinowych z możliwością wnoszenia automatycznych opłat drogą elektroniczną; . Dostęp za pomocą mechanizmów autoryzacji ePUAP; . Dedykowaną aplikację mobilną działającą na co najmniej 3 platformach systemowych (iOS, Android, Windows Phone); . E-konsultacje społeczne; . E-Radę; . E-Podatki i/lub E-Odpady. UWAGA: dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP tej waluty z dnia wszczęcia niniejszego postępowania. 2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną skierowane do jego realizacji tj. co najmniej: a) dwoma konsultantami merytorycznymi dla systemu finansowo-podatkowego spełniającymi następujące wymagania: posiadanie przez każdego konsultanta min. 2 letniego doświadczenia zawodowego w prowadzeniu wdrożeń systemów finansowo-podatkowych oraz udział w co najmniej 2 wdrożeniach ww. systemów. b) dwoma konsultantami spełniającymi następujące wymagania każdy: min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu wdrożeń systemów informatycznych w obszarze platform elektronicznych oraz udział w co najmniej 2 wdrożeniach takich systemów. c) dwoma specjalistami ds. testów spełniającymi następujące wymagania każdy: min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie testowania systemów informatycznych, brał udział w co najmniej 2 projektach informatycznych w sektorze jednostek administracji publicznej oraz posiada certyfikat ISTQB na poziomie foundation lub wyższy lub równoważny. d) dwoma specjalistami ds. wsparcia technicznego spełniającymi następujące wymagania każdy: min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wsparcia technicznego, brał udział w utrzymaniu co najmniej 2 projektów informatycznych, e) czterema inżynierami oprogramowania spełniającymi następujące wymagania każdy: posiada wykształcenie wyższe informatyczne, 3 letnie doświadczenie w zakresie wsparcia technicznego, brał udział projektowaniu i budowie co najmniej 3 projektów informatycznych w sektorze jednostek administracji publicznej. 2 W części 2 zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada minimalne zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej 1 zamówienie, o wartości min. 20 tys. zł. brutto, którego przedmiotem była dostawa sprzętu komputerowego (tj. komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych) wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. W zakresie braku podstaw wykluczenia: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1. składa: 1) w zakresie, o którym mowa w punkcie 1. 1)-3) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. Wykaz usług/dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

1. W przypadku Serwera: . Wydruk ze strony internetowej potwierdzający osiągnięty wynik wydajności obliczeniowej zaoferowanego procesora osiągający w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów; . Certyfikat ISO9001 lub równoważny o wyprodukowaniu serwera zgodnie z nią; . Deklaracje zgodności CE lub równoważna serwera; 2. W przypadku zestawów komputerowych (komputery stacjonarne): . wydruk ze strony www.cpubenchmark.net/ potwierdzony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę potwierdzający osiągnięcie wyniku wydajności przez oferowany procesor; . Wydruk ze strony http://www.videocardbenchmark.net/ potwierdzony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę potwierdzający, że oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test wynik określony w OPZ w G3D Rating; . Certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego lub wydruk ze strony www potwierdzający kompatybilność oferowanego komputera z oferowanym systemem operacyjnym; . Certyfikat ISO9001 lub równoważny o wyprodukowaniu komputera zgodnie z nią; . Deklaracje zgodności CE lub równoważna sprzętu komputerowego; . Dokument potwierdzający spełnianie wymogów normy Energy Star 6.0 lub nowszej przez oferowany komputer; . Dokument potwierdzający, że serwis komputera będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta posiadającego certyfikat ISO 9001 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych; . link do strony zapewniającej dostęp do aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera. 3. W przypadku Komputera przenośnego: . wydruk ze strony www.cpubenchmark.net/ potwierdzony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę potwierdzający osiągnięcie wyniku wydajności przez oferowany procesor; . Wydruk ze strony http://www.videocardbenchmark.net/ potwierdzony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę potwierdzający, że oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test wynik określony w OPZ w G3D Rating; . Certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego lub wydruk ze strony www potwierdzający kompatybilność oferowanego komputera z oferowanym systemem operacyjnym; . Certyfikat ISO9001 lub równoważny o wyprodukowaniu komputera zgodnie z nią; . Deklaracje zgodności CE lub równoważna sprzętu komputerowego; . Dokument potwierdzający spełnianie wymogów normy Energy Star 6.0 lub nowszej przez oferowany komputer; . Dokument potwierdzający, że serwis komputera będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta posiadającego certyfikat ISO 9001 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych; . link do strony zapewniającej dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. 4. W przypadku wszystkich sprzętów należy załączyć karty katalogowe producenta potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę potwierdzające spełnianie wymagań określonych w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia przez oferowany sprzęt.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz oferty (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ ) 2. Opis przedmiotu oferty (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) 3. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z punktem 6.12 i 6.13 SIWZ 4. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 5.7 SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, dla każdej z części z osobna w wysokości: Część nr 1 - 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Część nr 2 - 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: PKO BP SA o/Wałbrzych, nr 08 1020 5095 0000 5802 0011 4272 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - dokument potwierdzający wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w kasie w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych.
 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 

 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zgodnie z art. 144 Pzp ust. 1 pkt 1 dopuszczalne są następujące zmiany zawartej umowy: 1) w zakresie terminów wskazanych w umowie - w przypadku, gdy dochowanie pierwotnie wskazanych terminów jest z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe lub wiązać się może z poważną szkodą po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy. Dotyczy to w szczególności zaistnienia zdarzeń, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy, wystąpienia siły wyższej, działania osób trzecich niezależnych od stron umowy; 2) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany przepisów obowiązujących dot. podatku VAT o różnicę pomiędzy stawką obowiązującą w chwili podpisania umowy, a stawką po zmianie; 3) w zakresie osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy, o ile są one personalnie w umowie wskazane. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. b i c zmiana podmiotowa umowy dopuszczalna będzie także wówczas, gdy: 1) dotychczasowego wykonawcę zastąpić ma nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 2) dotychczasowego wykonawcę zastąpić ma nowy wykonawca w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 3. Powyższe warunki zmiany umowy nie uchybiają pozostałym warunkom aneksowania określonym w art. 144 ust. 1 PZP. 4. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 5. Dokonanie zmiany umowy w zakresie, o których mowa powyżej wymaga uprzedniego złożenia na piśmie prośby Wykonawcy wykazującej zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-07-31, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Język polski 


IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Zakup sprzętu serwerowego, oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis Przedmiotu Zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77263000-6, 80533100-0, 72268000-1, 48820000-2, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 210
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

 

Kryterium

Znaczenie

Cena oferty brutto

60,00

Wydłużenie gwarancji i asysty technicznej

30,00

Termin realizacji przedmiotu umowy

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

2

Nazwa:

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis Przedmiotu Zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-5, 30213100-6, 30216110-0, 48000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

 

Kryterium

Znaczenie

Cena oferty brutto

60,00

Termin realizacji przedmiotu umowy

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Termin i miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad,

dn. 31.07.2017 r. godz. 10:15

 

 

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy Walim

Aleksandra Ignaszak

Załączniki

SIWZ_euslugi_Walim_201707 (94.8kB) Zapisz dokument  
Zal nr 1 do SIWZ_OPZ_e-uslugi_Walim_20170714 (420.1kB) Zapisz dokument  
Zal nr 2 do SIWZ-Formularz Opis przedmiotu oferty_e-usługi_Walim_201707 (66.6kB) Zapisz dokument  
Zal nr 3 do SIWZ-Form Ofertowy_e-uslugi_Walim_201707 (51.7kB) Zapisz dokument  
Zal nr 4 do SIWZ-Wykaz dostaw usług_e-usługi_Walim_201707 (45.6kB) Zapisz dokument  
Zal nr 5 do SIWZ-Wykaz osób_e-usługi_Walim_201707 (52.1kB) Zapisz dokument  
Zal nr 6a do SIWZ-Umowa czesc 1_e-usługi_Walim_20170714 (88.2kB) Zapisz dokument  
Zal nr 6b do SIWZ-Umowa czesc 2_e-usługi_Walim_20170714 (67.3kB) Zapisz dokument  
Zal nr 7 do SIWZ-Ośw o przyn do gr kapit_e-usługi_Walim_201707 (45kB) Zapisz dokument  
Zal nr 8-13 do SIWZ-Oświadczenia Wykonawcy_e-usługi_Walim_201707 (50.3kB) Zapisz dokument  
Zal nr 14 do SIWZ-Warunki serwisu_e-uslugi_Walim_201707 (58.1kB) Zapisz dokument  
odpowiedzi na pytania z dnia 24 lipca 2017 (60.6kB) Zapisz dokument  
Zaktualizowany Zal nr 1 do SIWZ_OPZ_e-uslugi_Walim_20170714 (964.3kB) Zapisz dokument  

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Walim
Źródło informacji:Justyna Kłos
Data utworzenia:2017-07-14 12:25:13
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2017-07-14 12:25:28
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2017-07-14 12:26:17
Ostatnia zmiana:2017-08-30 11:22:59
Ilość wyświetleń:594

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij