UCHWAŁA NR. XIX/100/2004


UCHWAŁA NR. XIX/100/2004

 

Rady Gminy w Walimiu z dnia 15 kwietnia 2004 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/96/2004 z dnia 18 lutego 2004r w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. l i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142 póz. 1591 z pó?niejszymi zmianami oraz art. 118 ust.2 pkt.2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r Nr 15 póz. 148 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje:

§-1

Wprowadza się zmiany do podstawy prawnej zastępując art. 118 ust.3, artykułem 118 ust.2 pkt.2

§2

Wprowadza się zmiany do § 2 Uchwały Nr XVII/96/2004 w sposób następujący: § 2 pkt. l otrzymuje brzmienie:

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań gminy, o ile nie dotyczą one zadań wymienionych w art.4 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki