Uchwała nr XVIII/98/2004


UCHWAŁA Nr XVIII/98/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Walim. Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 8 art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 1. Ustala się dla oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Walimiu ul. Boczna 8 obwód terytorialny obejmujący swoim zasięgiem miejscowości : Rzeczka, Walim, Walim ul. Wyszyńskiego od nr 1-82, Jugowice ul. Górna od nr 77-82. 2. Ustala się dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jugowicach ul. Główna 34, obwód terytorialny obejmujący swoim zasięgiem miejscowości : Glinno, Jugowice, Michałkowa, Niedświedzica, Olszyniec z przysiółkiem Podlesie, Walim ul. Wyszyńskiego od nr 83-94, Zagórze Śląskie § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki