UCHWAŁA Nr XVII/97/2004


UCHWAŁA Nr XVII/97/2004

Rady Gminy w Walimiu

Z dnia 18 lutego 2004 r.

W sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny na rzecz WZWiK nieruchomości zabudowanej wieżą ci?nień położoną w Zagórzu Śląskim. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit ?a? oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje :

§ 1

 Zezwala się Wójtowi Gminy na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny na rzecz Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji nieruchomości położonej w Zagórzu Śląskim, oznaczonej jako działki nr : 161/4 o pow. 1016m2 stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Walim, zabudowanej zbiornikiem wieżowym ze studnią wody oraz budynkiem gospodarczym. Nieruchomość wykazana jest w Księdze wieczystej Nr 55415

§ 2

 Nieruchomość wymieniona w § 1 zostaje przekazana WZWiK celem eksploatacji i zaopatrzenia w wodę mieszkańców Zagórza Śląskiego

§ 3

Wartość przekazywanej nieruchomości obejmującej prawo wieczystego użytkowania działki nr 161/4 wraz z obiektami wynosi 78.912,- zł

§ 4

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki

UZASADNIENIE

 Z dniem 29 września 2003 r. Gmina przejęła na własność od PKP wieżę ci?nień wody pitnej w Zagórzu Śląskim, której poprzednio była dzierżawcą. Przejęty obiekt jest w złym stanie technicznym i wymaga remontu. WZWiK zaopatruje mieszkańców Zagórza Śląskiego w wodę z ujęcia OAZA, które jest ujęciem powierzchniowym i nie zapewnia wystarczającej i spełniającej wymogi sanitarne wody do celów spożywczych. WZWiK po przejęciu obiektu o dokonaniu remontu planuje rozbudowanie sieci i zaopatrzenie w wodę mieszkańców Zagórza z w/w ujęcia.