Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XIV/79/03 z dnia 2003-11-27 - Uchwała nr XIV/79/2003

Uchwała nr XIV/79/2003


UCHWAŁA Nr XIV/79/2003 Rady Gminy w Walimiu z dnia 27 listopada 2003 r. W sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2004 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1, art. 13, 14, 15, 18, 19 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U Nr 9 poz. 84 z 2002 r. wraz z pó?niejszymi zmianami) , art. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. Nr. 96 poz. 874 / w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P. Nr 51 poz. 802/ Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje: §1 Określa się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości : 1. Od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,51 zł 2. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,31zł 3. Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,11zł 4. Od 1m2powierzchni użytkowej zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,46zł 5. Od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części 5,78zł w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,78zł 6. Od wartości budowli 2% 7. Od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,62zł 8. Od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,41zł 9. Od 1 m2 powierzchni pozostałych gruntów 0,30zł. w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,30zł 10. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych następuje przez upoważnionego inkasenta § 2 Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 10,-zł 1. Podatek jest płatny bez wezwania do końca marca każdego roku , lub w ciągu 14 dni od momentu wejścia w posiadanie psa, w kasie Urzędu Gminy w Walimiu lub u sołtysa danego sołectwa. 2. Podatek uiszcza się w połowie stawki jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego 3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta w wysokości 20% pobranych kwot. § 3 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od sprzedaży poza lokalami handlowymi na terenie całej gminy w wysokości : - przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, przyczepy, platformy 33,00 zł - przy sprzedaży z wozu konnego 27,00 zł - przy sprzedaży małej ilości warzyw, jagód, grzybów, nabiału, kwiatów 5,00 zł - za zajęcie placu, stoiska na towar przeznaczony do sprzedaży niezależnie od branży 15,00 zł 2. Pobór opłaty targowej następuje przez pracownika Gminnej Instytucji Kultury GOK w Walimiu. 3. Ustala się wynagrodzenie za pobór opłaty targowej w wysokości 30% zainkasowanych kwot. § 4 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 1,60zł 2.Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach Zagórze Śląskie i Rzeczka 3.Pobór opłaty następuje przez kierowników obiektów wczasowych, pensjonatów, właścicieli kwater prywatnych i gospodarstw agroturystycznych 4.Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% pobranych kwot 5.Opłatę miejscową uiszcza się jednorazowo za cały czas pobytu , w momencie zgłoszenia w obiektach wczasowych, pensjonatach, kwaterach prywatnych i gospodarstwach agroturystycznych. 6.Administrację domów wczasowych, pensjonatów , kwater prywatnych i gospodarstw agroturystycznych zobowiązuje się do zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w recepcji informacji o wysokości opłaty i sposobie jej poboru. § 5 1. Ustala się opłatę administracyjną : - Za wydanie opinii z planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 193,31zł 2. Opłatę administracyjną uiszcza się w dniu złożenia wniosku. § 6 Traci moc uchwała Rady Gminy Nr III/6/2002 Rady Gminy w Walimiu z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2003 rok. § 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy § 8 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004r. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata
Data wprowadzenia:2005-09-15 10:06:38
Opublikował:Renata
Data publikacji:2003-11-27 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:30
Ilość wyświetleń:1280

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij