Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2016-12-08,Wójt Gminy Walim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr: 610/6 położonej w Walimiu i 55/9 położonej w Walimiu.

Walim, dnia    08.12.2016 r.

OGŁOSZENIE Nr  27/2016

Wójt Gminy Walim ogłasza :

1/ Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  działki numer  610/6 o pow. 1910 m 2 położonej w  Walimiu, obręb  Walim, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej o nieregularnym kształcie, położona przy potoku w sąsiedztwie terenów rolnych. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Walim, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Walim Nr XIX/101/2012 z dnia 04 czerwca 2012 roku,  działka oznaczona jest symbolem :  C5.25MN  - tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej  i  uzupełniające przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa i nieuciążliwa działalność gospodarcza.

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem w planie. Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta  nr  SW1W/00030 964/3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.

  

Cena wywoławcza -  34  400, 00 zł.  wadium -   3 400, 00 zł.

do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT

Przetarg odbędzie  się  23 stycznia 2017 r. o godzinie  11 00

  w siedzibie Urzędu Gminy

 w Walimiu ul. Boczna nr 9 - pokój nr 1.

2/ Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  działki numer  55/9 o pow. 1202 m 2 położonej w  Walimiu, obręb  Walim, jednostka ewidencyjna Walim. Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, usytuowana   w sąsiedztwie terenów rolnych i zabudowy mieszkaniowej. Działka porośnięta samosiejkami drzew. Nad działką przebiega linia energii elektrycznej. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Walim, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Walim Nr XIX/101/2012 z dnia 04 czerwca 2012 roku,  działka oznaczona jest symbolem : D.30MN/U  - tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej  i mieszkaniowo- rekreacyjnej. 

Sposób zagospodarowania ustala się zgodnie z przeznaczeniem w planie. Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta  nr  SW1W/00070484/6. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.

Cena wywoławcza -   27 000, 00 zł.  wadium -   2 700, 00 zł.

do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT

Przetarg odbędzie  się  23  stycznia 2017 r. o godzinie  12 00

  w siedzibie Urzędu Gminy

w Walimiu ul. Boczna nr 9 - pokój nr 1.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu nie później niż do dnia 18 stycznia 2017 r.  na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr  08 1020 5095 0000 5802 0011 4272.  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. 

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-   dowodu tożsamości,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika, przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na   każdym etapie postępowania przetargowego,

-   przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest :

.   przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub

.   złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub

.   złożenie pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu działki do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów sądowych i notarialnych związanych  z nabyciem nieruchomości.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami dotyczącymi możliwości zagospodarowania działki. W przypadku kolizji projektowanej zabudowy z przebiegającymi sieciami uzbrojenia technicznego, nabywca na własny koszt i we własnym zakresie dokona ich przekładki po przeprowadzeniu uzgodnień w tym zakresie z właścicielami sieci.

 Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął  dnia  11 listopada 2016 r. 

   Wszelkich  informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem   74 8494 350.

Ogłoszenie  podlega zamieszczeniu  na  tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna nr 9, 58-320 Walim i na tablicy ogłoszeń 

 w Walimiu oraz   na stronie internetowej w Biuletynie  Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie  Urzędu Gminy  Walim - ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).

Załączniki

mapa działki 610-6 (265.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
mapa działki 55-9 (30.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Walim
Źródło informacji:Bogumiła Kruk
Data utworzenia:2016-12-08 11:11:04
Wprowadził do systemu:Bogumiła Kruk
Data wprowadzenia:2016-12-08 11:11:15
Opublikował:Bogumiła Kruk
Data publikacji:2016-12-08 11:14:07
Ostatnia zmiana:2016-12-08 11:14:55
Ilość wyświetleń:1037
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij