Walim, dnia  17.11.2016 r.

Informacja

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, został wywieszony na okres od  17.11.2016 r. do 08.12.2016 r. wykaz Nr 17/2016 z dnia  17.11.2016 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do  sprzedaży.

Wykaz Nr  17/2016 z  dnia  17 listopada 2016 roku nieruchomości gminnych

przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer

 działki

Pow.

 działki - udział

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

1

SW1W/000

 30096/7

  Jugowice

ul.  Główna  nr  14/2

Nr obrębu

0003

Działka numer

  58/6

 1245 m2 udział w częściach wspólnych  980/10000

Lokal  mieszkalny nr  2 złożony z  trzech pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z wc o łącznej pow. użytkowej  48,37  m2    oraz piwnicy  o  pow. 2,81 m 2 .

 Tereny zabudowy mieszkaniowej

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym.

Sposób zagospodarowania:

lokal  mieszkalny.

   80 800 zł.

2

SW1W/000

 21565/0

  Michałkowa

Nr obrębu

0004

Działka numer

 91/13

 510 m2  

  Działka niezabudowana, nieuzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona przy drodze  nieutwardzonej.

  Dla działki brak jest planu zagospodarowania przestrzennego w studium uwarunkowań  i kierunków

zagospodarowania przestrzennego - tereny  zabudowy mieszkaniowej

i mieszkaniowo- rekreacyjnej.

Sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego.

  3 383 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  17 listopada 2016 roku.