Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2016-10-24, Wójt Gminy Walim ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż działki numer 174/1 położonej w Jugowicach.

Walim, dnia   24.10.2016 r.

OGŁOSZENIE Nr  23/2016

Wójt Gminy Walim ogłasza :

 Drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości określonej numerem działki 174/1 o pow. 4,16 ha położonej w Jugowicach, obręb Jugowice, jednostka ewidencyjna Walim, przeznaczonej na cele rolne.  Działka położona jest przy drodze asfaltowej- ulicy Górnej, w sąsiedztwie  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, łąk i lasów. Ukształtowanie terenu charakteryzuje się ogromnym spadkiem w kierunku zachodnim, w części działka  wzmocniona murem oporowym. Teren działki jest niezagospodarowany, w części stanowi użytki zielone, w części  grunt zajęty przez las w pozostałej części zadrzewiony samosiejkami. W ewidencji gruntów działka stanowi użytki rolne : RV, RIVb,  PsVI,  Ps V, PsIV,  S-PsIV,  o łącznej powierzchni  3, 30 ha oraz grunty zadrzewione o pow.  Lz. V- 0,12 ha i las VI - 0,74 ha. Dla  nieruchomości  brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka  w przeważającej części przeznaczona jest pod tereny rolnicze w pozostałej części pod tereny zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej.

 Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta  nr  SW1W/00072640/2. Nieruchomość  stanowi własność Gminy Walim i wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich.

Cena wywoławcza -   123 500, 00  zł.  wadium -  12 000, 00 zł.

Przetarg odbędzie  się  30 listopada 2016 r. o godzinie  9 00

w siedzibie Urzędu Gminy  w Walimiu

ul. Boczna nr 9 - pokój nr 1.

Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości  na cele rolne do jej sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803- z póź. zm.).

Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803- z póź. zm.) oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed przeprowadzeniem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy.

Agencji Rolnej Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu nie później niż do dnia  24 listopada 2016 r.  na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr  08 1020 5095 0000 5802 0011 4272  oraz spełnią warunki wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy .

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymienionych w art. 6 i 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

 Ponadto w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika, przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

-   przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest :

.    przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub

.    złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub

.    złożenie pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu działki do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie,

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby, podlegają zwrotowi.

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Umowa przenosząca własność nieruchomości rolnej zostanie zawarta w przypadku gdy :

- Agencja Rolna Skarbu Państwa nie skorzysta z prawa pierwokupu nieruchomości oraz

-   Lasy Państwowe  Skarb Państwa nie  skorzystają  z prawa pierwokupu przysługującego do występującego na działce lasu.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów sądowych i notarialnych związanych  z nabyciem nieruchomości.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem nieruchomości do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin

Sprzedaż działek następuje bez okazania granic. Powierzchnia działki podana jest na podstawie danych z wypisu z rejestru gruntów wydanego przez Starostę  Wałbrzyskiego. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina  Walim nie  bierze  odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ).

Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym został przeprowadzony 12 września 2016 roku.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął  dnia  02 czerwca 2016 roku.

Wszelkich  informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem   74 8494 350.

Ogłoszenie  podlega zamieszczeniu   na  tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna nr 9, 58-320 Walim i na tablicy ogłoszeń w  Jugowicach   oraz   na stronie internetowej w Biuletynie  Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie  Urzędu Gminy  Walim

- ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).

Załączniki

Mapa działki 174-1 (56.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Walim
Źródło informacji:Bogumiła Kruk
Data utworzenia:2016-10-24 11:27:01
Wprowadził do systemu:Bogumiła Kruk
Data wprowadzenia:2016-10-24 11:27:10
Opublikował:Bogumiła Kruk
Data publikacji:2016-10-24 11:30:25
Ostatnia zmiana:2016-10-24 11:30:27
Ilość wyświetleń:1026
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij