Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XI/63/03 z dnia 2003-09-12 - Uchwała nr XI/63/2003

Uchwała nr XI/63/2003


UCHWAŁA Nr XI/63/2003 RADY GMINY W WALIMU z dnia 12 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 5/2 w obrębie wsi Michałkowa, Gmina Walim. Na podstawie art.18. ust.2, pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku, nr142, poz.1591, z pó?niejszymi zmianami)oraz stosownie do art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80 poz. 717) i zgodnie z art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz.U. z 1999 roku, nr15, poz.139, z pó?niejszymi zmianami) a także w związku z Uchwałą nr XLVII/267/2002 Rady Gminy w Walimiu, z dnia 9 października 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim, Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1 Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 5/2 położonej w obrębie wsi Michałkowa, Gmina Walim. Granice terenu objętego planem określa rysunek planu, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały. Powierzchnia terenu wynosi 0,45 ha. § 2 Plan ustala: 1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, 2) linie rozgraniczające drogi publiczne, 3) granice i zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie, 4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury, 5) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, 6) zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane, 7) szczególne warunki zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego, zasobów wodnych i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych. § 3 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: planie - należy przez to rozumieć ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem, uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy w Walimiu, przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, przedstawiony na mapie, będący integralną częścią niniejszej uchwały, terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi lub granicami opracowania planu. § 4 1. Integralną częścią planu jest załączony do niniejszej uchwały rysunek planu wykonany na mapie w skali 1:1000. 2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: a) granice terenu objętego planem, b) podstawowe przeznaczenie terenu, c) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach, d) obowiązująca linia zabudowy, e) nieprzekraczalna linia zabudowy, f) zasada lokalizacji budynku na działce, g) lokalizacja wjazdu na teren działki. § 5 1. Na terenie oznaczonym symbolem ?MN? ustala się: a) przeznaczenie podstawowe pod zabudowę jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze związanym z nim funkcjonalnie budynkiem gospodarczym lub garażowym. b) jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego wprowadzenie funkcji usługowej nieuciążliwej, wbudowanej w parterze budynku. Warunkiem dopuszczenia funkcji uzupełniającej jest nie przekroczenie 25% powierzchni całkowitej przeznaczonej dla usługi w powierzchni ogólnej budynku oraz nie generowanie wzmożonego ruchu kołowego wymuszającego wyznaczenia parkingu. 2. Zasady i warunki zagospodarowania terenu oraz kształtowania zabudowy: a) ustala się obowiązującą linię zabudowy od strony drogi publicznej w odległości 5 metrów od linii rozgraniczającej - zgodnie z rysunkiem planu, b) projektowana zabudowa winna nawiązywać do regionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu, c) ogrodzenia frontowe posesji należy projektować przy linii rozgraniczającej drogi publicznej, d) wysokość zabudowy nie może przekraczać dwóch kondygnacji, e) dachy strome, symetryczne z użytkowym poddaszem, kryte dachówką ceramiczną, § 6 1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: a) zaopatrzenie w wodę z indywidualnych studni wody, b) zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez właściwego zarządcę sieci, c) ścieki sanitarne do czasu wybudowania gminnej sieci kanalizacyjnej należy odprowadzać do zaprojektowanych bezodpływowych zbiorników pod warunkiem zapewnienia systematycznego ich wywozu do oczyszczalni komunalnej, d) ogrzewanie obiektów projektować tylko w oparciu o ekologiczne śródła energii, tj. gaz, olej opałowy bąd? energia elektryczna, e) zakazuje się budowy kotłowni węglowych, f) wody opadowe należy rozprowadzić po terenie działki własnej lub po uzyskaniu pozwolenia wodno - prawnego do wód powierzchniowych, na warunkach określonych z zarządcą. 2. Odpady powstałe w wyniku funkcjonowania obiektów mieszkalnych gromadzić w miejscach do tego przeznaczonych w specjalnych pojemnikach, opróżnianych okresowo przez specjalne służby komunalne. 3. Obsługa komunikacyjna terenu wyznaczonego granicami opracowania planu będzie realizowana poprzez zjazd z drogi gminnej - zgodnie z rysunkiem planu. 4. Infrastruktura techniczna (liniowa i punktowa) powinna być zlokalizowana poza obrębem pasa drogowego, w odległości minimalnej 1,0 metr od jego granicy dla urządzeń podziemnych oraz 5,0 metrów dla urządzeń naziemnych. § 7 Ustalenia, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi: a) wszelkie działania inwestycyjne w obrębie terenu objętego planem muszą respektować obowiązujące przepisy szczególne, b) nakazuje się pozostawienie istniejącego drzewostanu oraz pokrycie terenu nieutwardzonego zielenią urządzoną-niską, średnią i wysoką. c) na terenach wyznaczonych w planie ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchnicznej pod obiektami budowlanymi, nawierzchniami przeznaczonym do utwardzenia, a następnie wykorzystanie jej na potrzeby rekultywacyjne i zagospodarowania terenu. § 8 W części dotyczącej obszaru wymienionego w §1 uchwały tracą moc obowiązującą ustalenia Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, zatwierdzonego Uchwałą nr XXII/88/92 Rady Gminy Walim z dnia 3 czerwca 1992 r. § 9 Z tytułu uchwalenia planu ustala się jednorazową opłatę w wysokości 30 % od wzrostu wartości nieruchomości. § 10 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. § 11 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata
Data wprowadzenia:2005-09-15 10:39:58
Opublikował:Renata
Data publikacji:2003-09-12 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:30
Ilość wyświetleń:1249

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij