Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2016-09-29, Wójt Gminy Walim ogłasza rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Walimiu przy ul. 3- go Maja 15/5.

Walim, dnia  29.09.2016 r.

               Ogłoszenie Nr 21/2016

               Wójt Gminy Walim

ogłasza rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, położonego na I piętrze  budynku  w Walimiu przy ulicy 3-go Maja nr 15,  składającego się z kuchni i dwóch pokoi o łącznej powierzchni użytkowej    34,58 m2,  wraz  z udziałem wynoszącym  2086/10 000 we wspólnych częściach budynku  i jego  urządzeniach  oraz w działce gruntu numer  617/1 o  powierzchni  410 m2 na której położony jest powyższy budynek.

Lokal mieszkalny nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.

Zarząd nieruchomością sprawowany jest przez Administrację Budynków Komunalnych Spółka  z o.o. w Walimiu.

Nieruchomość  stanowi własność Gminy Walim, wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich i wykazana jest w księdze wieczystej Nr SW1W/00047066/0  prowadzonej w  Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.

 Cenę wywoławczą do rokowań ustala się w wysokości 26 000, 00 zł.

Przetargi zakończone wynikiem negatywnym przeprowadzono 31 maja 2016 r. i 01 sierpnia 2016 r. 

Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 pokój nr 1 najpóźniej do  27 października 2016 r. do godz. 14 00 w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z napisem : zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Walimiu przy ul. 3- go Maja 15.

 Zgłoszenie powinno zawierać :

-         imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

-         datę sporządzenia zgłoszenia;

-         oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami  rokowań i przyjmuje te warunki

       bez zastrzeżeń;

-         oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu;

-         proponowaną cenę ( nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty;

-         kopię  dowodu wpłaty zaliczki.

Rokowania zostaną przeprowadzone  w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul. Boczna nr 9

 03 listopada 2016 r. o godzinie 10 00 .

 Warunkiem przystąpienia do rokowań jest dokonanie wpłaty zaliczki w pieniądzu tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w kwocie  2 600,00 zł,- Zaliczkę można wpłacać gotówką w kasie Agencji PKO w Walimiu lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego na konto Gminy Walim Nr konta :  08 1020 5095 0000 5802 0011  4272  PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych  nie później niż do dnia

 27 października 2016 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Zaliczka wpłacona przez osobę, która wygra rokowania  zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast zaliczka wpłacona przez pozostałe osoby, podlega zwrotowi.

 Gmina Walim zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Walim odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przetargowej:

1/   dowód tożsamości,

2/ w przypadku uczestnictwa w rokowaniach pełnomocnika, przedłożyć notarialnie   potwierdzone pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania,

3/   przypadku uczestnictwa w  rokowaniach jednego z małżonków, konieczne jest :

  • przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka  z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub

.        złożenie dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub

.        złożenie pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu  lokalu do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

4/ w przypadku uczestnictwa w  rokowaniach osoby prawnej - przedłożyć aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

 Rokowania przeprowadza się w dwóch etapach, pierwszy przy udziale wszystkich oferentów, drugi ustny etap przy udziale oferentów których zgłoszenia zostały  zakwalifikowane  do udziału w tej części, przeprowadzając rokowania osobno z każdą z osób. Cel prowadzenia rokowań - uzyskanie najwyższej ceny.

W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

 Zastrzega się, że komisji przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów związanych z nabyciem  nieruchomości : opłata sądowa i notarialna.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami upłynął  21.04.2015 roku.

Sprzedawca wzywa zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem  prawnym nieruchomości oraz ze stanem technicznym  przez dokonanie oględzin.

Wszelkich informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu lub telefonicznie pod numerem 74 8494 350

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna nr 9, 58-320 Walim i na tablicy ogłoszeń w Walimiu oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -

( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Walim
Źródło informacji:Bogumiła Kruk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumiła Kruk
Data wprowadzenia:2016-09-29 10:46:34
Opublikował:Bogumiła Kruk
Data publikacji:2016-09-29 10:48:30
Ostatnia zmiana:2016-09-29 10:48:44
Ilość wyświetleń:1079
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij