Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XI/61/03 z dnia 2003-09-12 - Uchwała nr XI/61/2003

Uchwała nr XI/61/2003


UCHWAŁA Nr XI/61/2003

Rady Gminy w Walimiu

z dnia 12 września 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Mickiewicza w miejscowości Walim Na podstawie art.18, ust.2 pkt5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr142, poz.1591 z pó?niejszymi zmianami) art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999r. Dz. U. Nr 15, poz. 139 z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)w związku z Uchwałą Nr XXVI/125/2000 z dnia 29 czerwca 2000r. i Uchwałą Nr XXXVII/201/2001 z dnia 31 października 2001r. Rady Gminy w Walimiu, uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Mickiewicza w miejscowości Walim, obejmującego obszar w granicach opracowania, oznaczonych na rysunku planu.

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1 : 2000, stanowiący załącznik do Uchwały.

2. Przedmiotem planu jest ustalenie:

a) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

b) granic i zasad zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,

c) lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu, w tym również linii zabudowy,

d) zasad i warunków podziału terenów na działki budowlane,

3. Następujące oznaczenia na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:

a) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

b) oznaczenia funkcji podstawowej terenów,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy,

d) strefa ochronna linii energetycznej średniego napięcia.

§ 2

1. Użyte w tekście niniejszej uchwały określenia oznaczają:

a) teren-obszar wyznaczony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, posiadający oznaczenie literowe,

b) działka budowlana-wyznaczona w granicach terenu, zgodnie z określonymi w niniejszej uchwale zasadami, działka pod zabudowę,

c) granica opracowania-określona na rysunku planu granica opracowania obejmująca teren, dla którego obowiązują ustalenia niniejszej uchwały.

Rozdział I Przeznaczenie, sposób zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy

§ 3

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem MU

1.2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące funkcje podstawowe:

a) mieszkalnictwo jednorodzinne,

b) handel detaliczny,

c) wypoczynek,

d) turystyka,

e) gastronomia,

f) kultura,

g) parkingi.

3. Uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice własności gruntów inwestora.

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) w stosunku do istniejącej zabudowy dopuszcza się rozbudowę, dobudowę i przebudowę, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym paragrafie,

b) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 metrów od linii rozgraniczającej z drogą KL1 i ciągiem pieszo-jezdnym KPj1, oznaczoną na rysunku planu,

c) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na dwie kondygnacje, w tym użytkowe poddasze, ale nie więcej niż 12 metrów licząc od najniższego poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu kalenicy,

d) obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych dwuspadowych, o spadkach połaci dachowych mieszczących się w przedziale 300 do 60 0 , krytych dachówką ceramiczną lub materiałem imitującym dachówkę,

e) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 800 m2 , przy zachowaniu minimalnej szerokości działki wynoszącej 22 metry oraz przy zapewnieniu dostępu do drogi publicznej,

f) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni działki budowlanej,

g) wjazd na teren z projektowanej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KL1,

h) dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego,

i) w strefie ochronnej linii energetycznej średniego napięcia 20 kV, wynoszącej 10 metrów (po 5 metrów od osi linii) obowiązuje zakaz zabudowy,

j) dopuszcza się skablowanie linii i likwidację strefy ochronnej, na warunkach określonych przez operatora sieci.

§ 4

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem MU2.2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące funkcje podstawowe:

a) mieszkalnictwo jednorodzinne,

b) handel detaliczny,

c) wypoczynek,

d) turystyka,

e) gastronomia,

f) kultura,

g) parkingi.

3. Uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice własności gruntów inwestora.

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 metrów od linii rozgraniczającej z drogą KL1, KL2, oznaczoną na rysunku planu,

b) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na dwie kondygnacje, w tym użytkowe poddasze, ale nie więcej niż 12 metrów licząc od najniższego poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu kalenicy,

c) obowiązuje stosowanie dachów dwuspadowych, o spadkach połaci dachowych mieszczących się w przedziale 300 do 60 0 , krytych dachówką ceramiczną lub materiałem imitującym dachówkę,

d) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 800 m2 , , przy zachowaniu minimalnej szerokości działki wynoszącej 22 metry oraz przy zapewnieniu dostępu do drogi publicznej,

e) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni działki budowlanej,

f) wjazd na teren z projektowanej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KL1 i KL2,

g) dopuszcza się wjazdy z wydzielonych w granicach terenu MU2 niepublicznych dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 10 metrów lub niepublicznych ciągów pieszo-jezdnych o szerokości nie mniejszej niż 6 metrów, posiadających dostęp do dróg publicznych,

h) dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego,

i) w strefie ochronnej linii energetycznej średniego napięcia 20 kV, wynoszącej 10 metrów (po 5 metrów od osi linii) obowiązuje zakaz zabudowy,

j) dopuszcza się skablowanie linii i likwidację strefy ochronnej, na warunkach określonych przez operatora sieci.

§ 5

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem MU3.2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące funkcje podstawowe:

 a) mieszkalnictwo jednorodzinne,

b) handel detaliczny,

c) wypoczynek,

d) turystyka,

e) gastronomia,

f) kultura,

g) parkingi.

3. Uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice własności gruntów inwestora.

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) w stosunku do istniejącej zabudowy dopuszcza się rozbudowę, dobudowę i przebudowę z zachowaniem zasad określonych w niniejszym paragrafie,

b) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 metrów od linii rozgraniczającej z drogą KL1 i KD2, oznaczoną na rysunku planu,

c) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na dwie kondygnacje, w tym użytkowe poddasze, ale nie więcej niż 12 metrów licząc od najniższego poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu kalenicy,

d) obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych dwuspadowych, o spadkach połaci dachowych mieszczących się w przedziale 300 do 60 0 , krytych dachówką ceramiczną lub materiałem imitującym dachówkę,

e) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 800 m2 , przy zachowaniu minimalnej szerokości działki wynoszącej 22 metry oraz przy zapewnieniu dostępu do drogi publicznej,

f) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni działki budowlanej,

g) wjazd na teren z projektowanej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KL1 i drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KD2,h) dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego.

§ 6

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem MU4.2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące funkcje podstawowe:

a) mieszkalnictwo jednorodzinne,

b) handel detaliczny,

c) wypoczynek,

d) turystyka,

e) gastronomia,

f) kultura,

g) parkingi.

3. Uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice własności gruntów inwestora.

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) w stosunku do istniejącej zabudowy dopuszcza się rozbudowę, dobudowę i przebudowę, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym paragrafie,

b) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 metrów od linii rozgraniczającej z drogą KL1, KL2 i KD3, oznaczoną na rysunku planu,

c) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na dwie kondygnacje, w tym użytkowe poddasze, ale nie więcej niż 12 metrów licząc od najniższego poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu kalenicy,

d) obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych dwuspadowych, o spadkach połaci dachowych mieszczących się w przedziale 300 do 60 0 , krytych dachówką ceramiczną lub materiałem imitującym dachówkę,e) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 800 m2 , przy zachowaniu minimalnej szerokości działki wynoszącej 22 metry oraz przy zapewnieniu dostępu do drogi publicznej,

f) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni działki budowlanej,g) wjazd na teren z drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KL1,

h) dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego,

i) w strefie ochronnej linii energetycznej średniego napięcia 20 kV, wynoszącej 10 metrów (po 5 metrów od osi linii) obowiązuje zakaz zabudowy,

j) dopuszcza się skablowanie linii i likwidację strefy ochronnej, na warunkach określonych przez operatora sieci.

§ 7

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem MU5.2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące funkcje podstawowe:

a) mieszkalnictwo jednorodzinne,

b) handel detaliczny,

c) wypoczynek,

d) turystyka,

e) gastronomia,

f) kultura,

g) parkingi.

3. Uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice własności gruntów inwestora.4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 metrów od linii rozgraniczającej z drogą KL1 i KD2, oznaczoną na rysunku planu,

b) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na dwie kondygnacje, w tym użytkowe poddasze, ale nie więcej niż 12 metrów licząc od najniższego poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu kalenicy,

c) obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych dwuspadowych, o spadkach połaci dachowych mieszczących się w przedziale 300 do 60 0 , krytych dachówką ceramiczną lub materiałem imitującym dachówkę,

d) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 800 m2 , przy zachowaniu minimalnej szerokości działki wynoszącej 22 metry oraz przy zapewnieniu dostępu do drogi publicznej,

e) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni działki budowlanej,

f) wjazd na teren z projektowanej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KL1 i drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KD2,

g) dopuszcza się wjazdy z wydzielonych w granicach terenu MU5 niepublicznych dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 10 metrów lub niepublicznych ciągów pieszo-jezdnych o szerokości nie mniejszej niż 6 metrów, posiadających dostęp do dróg publicznych,

h) dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego,

§ 8

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem MU6.2. Na terenie, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące funkcje podstawowe:

a) mieszkalnictwo jednorodzinne,

b) handel detaliczny,

c) wypoczynek,

d) turystyka,

e) gastronomia,

f) kultura,

g) parkingi.

3. Uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice własności gruntów inwestora.

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) w stosunku do istniejącej zabudowy dopuszcza się rozbudowę dobudowę i przebudowę z zachowaniem zasad określonych w niniejszym paragrafie,

b) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 metrów od linii rozgraniczającej z drogą KL1, KD3 i KL3, oznaczoną na rysunku planu,

c) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na dwie kondygnacje, w tym użytkowe poddasze, ale nie więcej niż 12 metrów licząc od najniższego poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu kalenicy,

d) obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych dwuspadowych, o spadkach połaci dachowych mieszczących się w przedziale 300 do 60 0 , krytych dachówką ceramiczną lub materiałem imitującym dachówkę,

e) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 800 m2 , przy zachowaniu minimalnej szerokości działki wynoszącej 22 metry oraz przy zapewnieniu dostępu do drogi publicznej,

f) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni działki budowlanej,

g) wjazd na teren z projektowanej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KL1 i KL3 oraz z drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KD3,h) dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego,

a) w strefie ochronnej linii energetycznej średniego napięcia 20 kV, wynoszącej 10 metrów (po 5 metrów od osi linii) obowiązuje zakaz zabudowy,

b) dopuszcza się skablowanie linii i likwidację strefy ochronnej, na warunkach określonych przez operatora sieci.

§ 9

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem MU7.2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące funkcje podstawowe:

a) mieszkalnictwo jednorodzinne,

b) handel detaliczny,

c) wypoczynek,

d) turystyka,

e) gastronomia,

f) kultura,

g) parkingi.

3. Uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice własności gruntów inwestora.

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:a) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 metrów od linii rozgraniczającej z drogą KL1 i KD4, oznaczoną na rysunku planu,

b) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na dwie kondygnacje, w tym użytkowe poddasze, ale nie więcej niż 12 metrów licząc od najniższego poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu kalenicy,

c) obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych dwuspadowych, o spadkach połaci dachowych mieszczących się w przedziale 300 do 60 0 , krytych dachówką ceramiczną lub materiałem imitującym dachówkę,

d) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 800 m2 , przy zachowaniu minimalnej szerokości działki wynoszącej 22 metry oraz przy zapewnieniu dostępu do drogi publicznej,

e) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni działki budowlanej,

f) wjazd na teren z projektowanej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KL1 i drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KD4,

g) dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego,

h) w strefie ochronnej linii energetycznej średniego napięcia 20 kV, wynoszącej 10 metrów (po 5 metrów od osi linii) obowiązuje zakaz zabudowy,

i) dopuszcza się skablowanie linii i likwidację strefy ochronnej, na warunkach określonych przez operatora sieci.

§ 10

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem MU8.2. Na terenie, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące funkcje podstawowe:

a) mieszkalnictwo jednorodzinne,

b) handel detaliczny,

c) wypoczynek,

d) turystyka,

e) gastronomia,

f) kultura,

g) parkingi.

3. Uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice własności gruntów inwestora.

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 metrów od linii rozgraniczającej z drogą KL1 i KL3, oznaczoną na rysunku planu,

b) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na dwie kondygnacje, w tym użytkowe poddasze, ale nie więcej niż 12 metrów licząc od najniższego poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu kalenicy,

c) obowiązuje stosowanie dachów dwuspadowych, o spadkach połaci dachowych mieszczących się w przedziale 300 do 60 0 , krytych dachówką ceramiczną lub materiałem imitującym dachówkę,

d) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 800 m2 , przy zachowaniu minimalnej szerokości działki wynoszącej 22 metry oraz przy zapewnieniu dostępu do drogi publicznej,

e) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni działki budowlanej,

f) wjazd na teren z projektowanej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KL1 i KL3,

g) dopuszcza się wjazdy na działki z wyznaczonych w granicach terenu MU8 niepublicznych dróg wewnętrznych, o szerokości nie mniejszej niż 10 metrów lub niepublicznych ciągów pieszo-jezdnych o szerokości nie mniejszej niż 6 metrów, posiadających dostęp do dróg publicznych,

h) dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego,

§ 11

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem MU9.2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące funkcje podstawowe:

a) mieszkalnictwo jednorodzinne,

b) handel detaliczny,

c) wypoczynek,

d) turystyka,

e) gastronomia,

f) kultura,

g) parkingi.

3. Uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice własności gruntów inwestora.

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 metrów od linii rozgraniczającej z drogą KL3, oznaczoną na rysunku planu,

b) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na dwie kondygnacje, w tym użytkowe poddasze, ale nie więcej niż 12 metrów licząc od najniższego poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu kalenicy,

c) obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych dwuspadowych, o spadkach połaci dachowych mieszczących się w przedziale 300 do 60 0 , krytych dachówką ceramiczną lub materiałem imitującym dachówkę,

d) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 800 m2 , przy zachowaniu minimalnej szerokości działki wynoszącej 22 metry oraz przy zapewnieniu dostępu do drogi publicznej,

e) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni działki budowlanej,

f) wjazd na teren z projektowanej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KL3,

g) dopuszcza się wjazdy na działki z wyznaczonych w granicach terenu MU9 niepublicznych dróg wewnętrznych, o szerokości nie mniejszej niż 10 metrów lub niepublicznych ciągów pieszo-jezdnych o szerokości nie mniejszej niż 6 metrów, posiadających dostęp do dróg publicznych,

h) dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego,

§ 12

1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem MU10.2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące funkcje podstawowe:

 a) mieszkalnictwo jednorodzinne,

b) handel detaliczny,

c) wypoczynek,

d) turystyka,

e) gastronomia,

f) kultura,

g) parkingi.

3. Uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice własności gruntów inwestora.

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

a) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 metrów od linii rozgraniczającej z drogą KL3, oznaczoną na rysunku planu,b) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na dwie kondygnacje, w tym użytkowe poddasze, ale nie więcej niż 12 metrów licząc od najniższego poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu kalenicy,

c) obowiązuje stosowanie dachów symetrycznych dwuspadowych, o spadkach połaci dachowych mieszczących się w przedziale 300 do 60 0 , krytych dachówką ceramiczną lub materiałem imitującym dachówkę,

d) dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o powierzchni nie mniejszej niż 800 m2 , przy zachowaniu minimalnej szerokości działki wynoszącej 22 metry oraz przy zapewnieniu dostępu do drogi publicznej,

e) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 40% powierzchni działki budowlanej

,f) wjazd na teren z projektowanej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KL3,

g) dopuszcza się wjazdy na działki z wyznaczonych w granicach terenu MU10 niepublicznych dróg wewnętrznych, o szerokości nie mniejszej niż 10 metrów lub niepublicznych ciągów pieszo-jezdnych o szerokości nie mniejszej niż 6 metrów, posiadających dostęp do dróg publicznych,

h) dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego,

§ 131

. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu symbolem TI.2. Ustala się jako funkcję podstawową obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.3. Uciążliwość lokalizowanych urządzeń i obiektów nie może wykraczać poza granice terenu.4. W przypadku nie wykorzystania terenu na określoną w punkcie 2 funkcję, teren można przeznaczyć na zieleń publiczną, parkingi lub włączyć w granice sąsiadującego terenu.

§ 14

1. Wyznacza się tereny zieleni publicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP1, ZP2 i ZP3.2. Jest to istniejący rów melioracyjny oraz zadrzewienia, przeznaczone do zachowania.3. W granicach terenów dopuszcza się lokalizację ścieżek pieszych i rowerowych, sieci uzbrojenia technicznego.

Rozdział II Zasady obsługi komunikacyjnej

§ 15

1. Wyznacza się publiczną drogę lokalną, oznaczoną na rysunku planu symbolem KL1.2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających zmienna od 12 do 15 metrów,

b) droga z jedną jezdnią o dwóch pasach ruchu,

c) w liniach rozgraniczających drogi należy zorganizować po jednej stronie ścieżkę rowerową,

d) dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego.

§ 16

1. Wyznacza się publiczną drogę lokalną, oznaczoną na rysunku planu symbolem KL2.2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10m,

b) droga z jedną jezdnią o dwóch pasach ruchu,

c) dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego.

§ 17

1. Wyznacza się publiczną drogę lokalną oznaczoną na rysunku planu symbolem KL3.2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 15 m,

b) w liniach rozgraniczających drogi należy zorganizować po jednej stronie ścieżkę rowerową,

c) droga zakończona placem manewrowym z parkingami,

d) droga z jedną jezdnią o dwóch pasach ruchu,

e) dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego,

§ 18

1. Wyznacza się publiczny ciąg pieszo-jezdny, oznaczony na rysunku planu symbolem KPj1.2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a) istniejąca droga o szerokości w liniach rozgraniczających 4,0 m,

b) dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego.

§ 19

1. Wyznacza się publiczną drogę dojazdową oznaczoną na rysunku planu symbolem KD2.2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m,

b) droga z jedną jezdnią o dwóch pasach ruchu,

c) dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego.

§ 20

1. Wyznacza się publiczną drogę dojazdową oznaczoną na rysunku planu symbolem KD3.2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m,

b) droga z jedną jezdnią o dwóch pasach ruchu,

 c) dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego.

§ 21

3. Wyznacza się publiczną drogę dojazdową oznaczoną na rysunku planu symbolem KD4.4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 8 do 12 metrów,

b) droga z jedną jezdnią o dwóch pasach ruchu,

c) dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego.Rozdział IIIZasady obsługi w zakresie uzbrojenia technicznego

§ 22

1. Ustala się zasadę prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego w liniach rozgraniczających dróg publicznych.

2. Dopuszcza się prowadzenie sieci uzbrojenia technicznego w granicach pozostałych terenów w przypadku braku innej możliwości, pod warunkiem zapewnienia dostępu administratorom sieci.

§ 23

1. Projektowane tereny zabudowy należy zaopatrzyć w wodę z istniejącej sieci wodociągowej na warunkach określonych przez administratora sieci.2. W przypadku konieczności budowy zbiornika wyrównawczego ci?nienia, należy go zlokalizować w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem TI.

§ 24

1. Wymagana realizacja sieci kanalizacji sanitarnej obsługującej projektowaną zabudowę z odprowadzeniem do systemu kanalizacyjnego na warunkach określonych przez administratora sieci.

2. W przypadku wytwarzania ścieków o ponadnormatywnych zanieczyszczeniach, w wyniku prowadzonych usług, wymagane podczyszczanie ścieków na terenie własnym inwestora.

3. Do czasu zrealizowania systemu kanalizacyjnego dopuszcza się gromadzenie ścieków komunalnych w szczelnych bezodpływowych zbiornikach i wywóz do oczyszczalni ścieków.

4. Dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.

§ 25

1. Zakłada się budowę kanalizacji deszczowej i odprowadzenie wód opadowych do systemu melioracyjnego, na zasadach określonych przez administratora rowu.

2. Dla utwardzonych terenów przeznaczonych na komunikację i parkingi obowiązuje oczyszczanie ścieków opadowych w separatorach substancji ropopochodnych przed odprowadzeniem ich do ziemi lub do wód powierzchniowych

§ 26

1. Zakłada się realizację gazociągu rozdzielczego średniego ci?nienia w celu doprowadzenia gazu do projektowanych terenów zabudowy.

2. Budowa sieci po spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych, określonych przez operatora sieci gazowej.3. Do celów grzewczych należy użyć gazu ziemnego z sieci, energii elektrycznej lub innych śródeł energii, o niskiej emisji zanieczyszczeń.

§ 27

1. Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej linii energetycznej średniego napięcia, na warunkach określonych przez operatora sieci.

2. W przypadku konieczności budowy słupowych lub kontenerowych stacji transformatorowych, należy je zlokalizować w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem TI.Rozdział IVPrzepisy końcowe

§ 28

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 30%.

§ 29

W zakresie objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Walim, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXII/88/92 Rady Gminy Walim z dnia 3 czerwca 1992r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wałbrzyskiego Nr 11/92 poz.87.§ 30Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 31

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoŚląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Rudnicki

UZASADNIENIE

Tereny objęte projektowanym planem położone są w zachodniej części miejscowości Walim, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zainwestowanych. Stanowią one niewielką część całego kompleksu przeznaczonego w planie na zabudowę mieszkaniowo-usługową, w którym zdecydowana większość to gleby klasy V i VI. Tereny w rejonie ulicy Mickiewicza zostały przewidziane do realizacji funkcji usługowo-turystycznej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim. Ich walorem jest malowniczość, sąsiedztwo turystycznej trasy Podziemi Walimia, Parku Krajobrazowego Gór Sowich, bliskość kompleksów leśnych i bliskość terenów zainwestowanych wsi Walim. Atrakcyjność terenów pozwoli na przyciągnięcie inwestorów, a tym samym aktywizację turystyczną, która w dzisiejszych czasach stała się alternatywną wobec upadłego przemysłu tkackiego w Walimiu. Objęte wnioskiem tereny położone są w większym kompleksie przeznaczonym w projekcie planu na cele mieszkaniowo-usługowe, na którym ustalenia tekstowe planu umożliwiają lokalizację usług hotelarstwa, gastronomii, drobnego handlu, zabudowy pensjonatowej, agroturystycznej. W chwili obecnej istnieją na tym terenie pojedyńcze zabudowania, a w jego pobliżu zlokalizowane jest gospodarstwo agroturystyczne.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata
Data wprowadzenia:2005-09-13 09:42:31
Opublikował:Renata
Data publikacji:2003-09-12 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:30
Ilość wyświetleń:1320

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij