Walim, dnia 01.09.2016 r.

Informacja

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, został wywieszony na okres od  01.09.2016 r. do  22.09.2016 r. wykaz Nr  15/2016 z  dnia  01 września 2016 roku nieruchomości gminnych

przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

Wykaz Nr  15/2016 z  dnia  01 września 2016 roku nieruchomości gminnych

przeznaczonych do sprzedaży.

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer

 działki

Pow.

 działki - udział

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

1

SW1W/000

 83529/8

 Walim

ul. Boczna nr  10

Nr obrębu

0009

Działka numer

 324/2

 397 m2 udział w częściach wspólnych  2123/10000

Lokal  mieszkalny nr 1 złożony z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z wc o łącznej pow. użytkowej  45,16  m2    oraz piwnicy i dwóch komórek o łącznej pow. 27,55 m 2

 Tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej.

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym.

Sposób zagospodarowania:

lokal  mieszkalny.

  48 660 zł.

2

SW1W/000

 73205/8

 Walim

Nr obrębu

0009

Działki numer

310 i 311

 1600 m2  

 Nieruchomość złożona z dwóch działek gruntu nr 310

 i 311 .

Teren stanowi skarpa porośnięta krzewami

i drzewami: klony, buki, graby, dęby.  Kształt nieruchomości nie  regularny - wydłużony.  Sąsiedztwo: zabudowa mieszkaniowa i użytkowa, tereny rolne i zadrzewione.

 Tereny  lasów i zadrzewień oraz w niewielkiej części tereny dróg wewnętrznych.

 7 000 zł.

+ 23 % VAT

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  01 września 2016 roku.