Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała X/53/03 z dnia 2003-08-12 - Uchwała Nr X/53/2003

Uchwała Nr X/53/2003


UCHWAŁA Nr X/53/2003 Rady Gminy w Walimiu z dnia 12 sierpnia 2003 r. W sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy-Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 34 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 155 poz. 1014 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, w tym cywilnoprawnych, zwanych dalej ?należnościami?, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U Nr 137 poz. 926 z pó?niejszymi zmianami) przypadających na podstawie przepisów szczególnych : 1. jednostkom budżetowym 2. zakładom budżetowym 3. środkom specjalnym jednostek budżetowych 4. gminnemu funduszowi ochrony środowiska i gospodarki wodnej od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej-zwanych dalej ?dłużnikami? § 2 1. Należności pieniężne mogą być umarzane w całości lub części, w przypadku ich całkowitej nieściągalności, która następuje jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek : 1) dłużnik-osoba fizyczna zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił nieruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, 2) dłużnik-osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi na mocy prawa na osoby trzecie, 3) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz art. 218 § 1 pkt. 1 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r.-Prawo upadłościowe (Dz.U z 1991 r. Nr 118 poz. 512 z pó?niejszymi zmianami), 4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne. 2. Umarzanie należności gminy o charakterze cywilnoprawnym w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy gdy warunki umarzania zachodzą wobec wszystkich zobowiązań. § 3 W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi kierownicy jednostek organizacyjnych i Wójt Gminy na wniosek dłużnika mogą odroczyć termin spłaty całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Gminy. § 4 1. Jeżeli wartość należności głównej nie przekracza dwudziestokrotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP ?Monitor Polski? do celów naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności są uprawnieni : 1) kierownik gminnej jednostki budżetowej w odniesieniu do należności przypadającym jednostkom, o których mowa w § 1 pkt. 1, 3 z tym, że w odniesieniu do należności Gminy o charakterze cywilnoprawnym, wynikających ze stosunków prawnych-Wójt Gminy, 2) kierownik gminnego zakładu budżetowego, do należności przypadających jednostce, o której mowa w § 1 pkt. 2. 2. Jeżeli wartość należności głównej jest wyższa niż kwota, o której mowa w ust. 1 oraz w odniesieniu do należności przypadającej Gminnemu Funduszowi Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej bez względu na jej wysokość do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności jest uprawniony Wójt Gminy. § 5 Organy upoważnione do umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności głównej, są również uprawnione do umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności bez względu na wysokość odsetek oraz do umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych na zasadach określonych w uchwale. § 6 Umarzanie należności oraz odraczanie spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje : 1. w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno-prawnym na podstawie decyzji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej albo zarządzenia Wójta Gminy rozumianej jako oświadczenie woli, 2. w odniesieniu do należności o charakterze cywilno-prawnym na podstawie przepisów prawa cywilnego. § 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy § 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki UZASADNIENIE Zgodnie z art. 34 a ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz.U Nr 155 poz. 1014) Rada Gminy może określić szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa, jak również wskazać organy do tego uprawnione. Określenie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności i wskazanie organów do tego uprawnionych przez Radę, pozwoli na ujęcie w sposób jednoznaczny i czytelny wszystkich uregulowań prawnych wynikających z ustawy prawo cywilne i innych ustaw (np. ustawa o drogach publicznych) dopuszczających możliwość udzielania ulg w formie umorzeń i innych prolongat w spłacie należności.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata
Data wprowadzenia:2005-09-15 07:42:56
Opublikował:Renata
Data publikacji:2003-08-12 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:30
Ilość wyświetleń:1220

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij