Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2016-06-13, Zakup i dostawa ogrodzenia na ulicę Różaną w Walimiu cz. IV - II postępowanie

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 81611-2016 z dnia 2016-06-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Zadanie dotyczy wykonania 47 sztuk przęseł ogrodzeniowych oraz 52 sztuki słupków z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo wraz z dostarczeniem ich do miejscowości Walim oraz rozładunkiem. Przedmiot zamówienia nie dotyczy...
Termin składania ofert: 2016-06-22


Ogrodzenie/16/2016                                                                                             Walim, 26.07.2016 r.

Walim: Zakup i dostawa ogrodzenia na ulicę Różaną w Walimiu cz. IV - II postępowanie
Numer ogłoszenia: 157275 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 81611 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa ogrodzenia na ulicę Różaną w Walimiu cz. IV - II postępowanie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie dotyczy wykonania 47 sztuk przęseł ogrodzeniowych oraz 52 sztuki słupków z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo wraz z dostarczeniem ich do miejscowości Walim oraz rozładunkiem. Przedmiot zamówienia nie dotyczy montażu dostarczonych elementów.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.82.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Spawalniczo-Ślusarskie Mariusz Bryła, Wierzbna, Ul. Świdnicka 29a, 59-130 Żarów, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16260,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 26429,01
 • Oferta z najniższą ceną: 26429,01 / Oferta z najwyższą ceną: 34021,80
 • Waluta: PLN .

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

  


Ogrodzenie/16/2016                                                                                                       Walim, 29.06.2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego, numer sprawy: Ogrodzenie/16/2016

Nazwa zadania: "Zakup i dostawa ogrodzenia na ulicę Różaną w Walimiu cz. IV - II postępowanie"

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 3) złożoną przez Wykonawcę:

 

Usługi Spawalniczo-Ślusarskie Mariusz Bryła

Wierzbna, Ul. Świdnicka 29a, 59-130 Żarów

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SIWZ. Oferta otrzymała 98,86 punktów i uznana została za najkorzystniejszą. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Kryteriami oceny ofert były: cena oferty brutto oraz okres gwarancji.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dniu11.07.2016 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji

Punkty

1

"MAL-PIK" Lakiernia proszkowa i produkcja wyrobów metalowych

Ul. Świętego Kaspra Del Buffalo 2/18

42-221 Częstochowa

28 326,90

8 lat

93,50

2

"Produstal" P.P.H.U.  inż. Andrzej Smarzyński

Ul. Torowa 9, 62-400 Słupca

34 021,80

6 lat

77,60

3

Usługi Spawalniczo-Ślusarskie Mariusz Bryła

Wierzbna, Ul. Świdnicka 29a, 59-130 Żarów

26 429,01

5 lat

98,86

4

BEDO TECHNOLOGY

Sebastian Bednarek

Ul. Bystrzycka 24, 58-100 Świdnica

32 595,00

5 lat

80,51

5

Ewa Bacia

Ul. Świerczewskiego 53, 42-500 Będzin

29 889,00

6 lat

88,02

6

F.H.U. "ORZEŁ" Sławomir Orłowski

Ul. Sportowa 38, 06-200 Maków Maz.

31 857,00

5 lat

82,33

7

MET-ART. Wyrsta Jerzy

Maniów Wielki, Sobócka 17, 55-081 Mietków

31 225,00

5 lat

83,96

8

FEIMP Aurelia Kubinka

Ul. Marusarzówny 6, 58-100 Świdnica

29 700,81

7 lat

88,94

9

Zakład Ogólnobudowlany Czesław Michalak

Ul. Liliowa 1 Bystre, 56-400 Oleśnica

-

-

oferta odrzucona

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 9.

Uzasadnienie prawne:art. 89 ust. 1 pkt. 2) oraz pkt. 6) ustawy Pzp (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Uzasadnienie faktyczne:treść oferty nie odpowiada treści SIWZ z dn. 13.06.2016 r. (oferta zawiera jedną stronę niezgodną z wzorem formularza ofertowego, brak stawki VAT oraz ceny oferty brutto, brak wartości parametru II kryterium)

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

 

Z  up. Wójta

Sekretarz Gminy Walim

Aleksandra Ignaszak


 

UWAGA !!!

 <zmiany z dn. 15.06.2016 r.>

Zamawiający wprowadził zmiany w treści ogłoszenia (dostępne poniżej)

oraz zmiany w treści SIWZ i załączników (dostępne w pliku u dołu strony).

Ofertę należy złożyć na zaktualizowanym załączniku.

 


 

Ogrodzenie/16/2016                                                                                   Walim, 15.06.2016 r.

Numer ogłoszenia: 87457 - 2016; data zamieszczenia: 15.06.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 81611 - 2016 data 13.06.2016 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
 • W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2016.
 • W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.08.2016.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


Ogrodzenie/16/2016                                                                                             Walim, 13.06.2016 r.

 

Walim: Zakup i dostawa ogrodzenia na ulicę Różaną w Walimiu cz. IV - II postępowanie
Numer ogłoszenia: 81611 - 2016; data zamieszczenia: 13.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa ogrodzenia na ulicę Różaną w Walimiu cz. IV - II postępowanie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie dotyczy wykonania 47 sztuk przęseł ogrodzeniowych oraz 52 sztuki słupków z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo wraz z dostarczeniem ich do miejscowości Walim oraz rozładunkiem. Przedmiot zamówienia nie dotyczy montażu dostarczonych elementów.

II.1.5)

 

 Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.82.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik nr 1 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia umowy, jeżeli fakt umocowania nie wynika z aktu rejestrowego

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Okres udzielonej gwarancji (w latach) - 3

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad

dn. 22.06.2016 r. godz. 12:15

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Załączniki

SIWZ (129.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 - Oświadczenie art. 22 (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 - Oświadczenie art. 24 (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Umowa (59kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Program funkcj.- użytkowy (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 Rysunek (119.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 Element ozdobny (26.2kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 8 Lista podmiotów (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiany z dn. 15.06.2016 r. (44.7kB) Zapisz dokument  

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Walim
Źródło informacji:Justyna Kłos
Data utworzenia:2016-06-13 09:05:17
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2016-06-13 09:05:20
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2016-06-13 09:06:18
Ostatnia zmiana:2016-08-02 10:28:31
Ilość wyświetleń:1163

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij