Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2016-06-07, Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 1 604 000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset cztery tysiące 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu

Kredyt/15/2016                                                                                                              Walim, 11.07.2016 r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego, numer sprawy: Kredyt/15/2016

Nazwa zadania: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 1 604 000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset cztery tysiące 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz finansowanie planowanych rozchodów budżetu gminy"

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 2) złożoną przez Wykonawcę:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Regionalne Centrum Korporacyjne w Opolu

Ul. Rynek 23, 58-300 Wałbrzych

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SIWZ. Oferta otrzymała 100 punktów i uznana została za najkorzystniejszą. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Kryteriami oceny ofert były: cena oferty brutto oraz jednorazowa prowizja.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dniu 25.07.2016 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Jednorazowa prowizja

Punkty

1

Bank Spółdzielczy w Świdnicy

Ul. Długa 9

58-100 Świdnica

-

-

-

2

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Regionalne Centrum Korporacyjne w Opolu

Ul. Rynek 23, 58-300 Wałbrzych

179 029,07

1,00%

100

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 1.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 ze zm.)

Uzasadnienie faktyczne: oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny, którego poprawienie na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp z obiektywnych względów jest niedopuszczalne, z uwagi na to, że taka korekta nie jest jednoznaczna i ingerowałaby w sposób nieuprawniony w treść oświadczenia woli wykonawcy. Potwierdza to pismo z wyjaśnieniem Wykonawcy z dn. 06.07.2016 r.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 


 

 

UWAGA !!!

w dniu 27.06.2016 r.

Zamawiający dodał nowy załącznik pn. "Uchwała nr III-24-2016 RIO"

(dostępne w załączniku u dołu strony)

 

 

UWAGA !!!

 <zmiany z dn. 22.06.2016 r.>

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 20.06.2016 r.

(dostępne w załączniku u dołu strony)

Zamawiający wprowadził również zmiany w treści ogłoszenia (dostępne poniżej)

oraz zmiany w treści SIWZ i załącznika nr 1 (dostępne w plikach u dołu strony).

Zmiany naniesiona na fioletowo. Ofertę należy złożyć na zaktualizowanym załączniku nr 1.

 

 

 


 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 72329-2016 z dnia 2016-06-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 1 604 000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset cztery tysiące 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu. Udzielenie...

 


Kredyt/15/2016                                                                                      Walim, 22.06.2016 r.

Numer ogłoszenia: 98691 - 2016; data zamieszczenia: 22.06.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 72329 - 2016 data 07.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 1 604 000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset cztery tysiące 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu. Udzielenie kredytu w jednej transzy 1 604 000,00 PLN (milion sześćset cztery tysiące 00/100) do 31.07.2016 r. Obsługa kredytu do 31.12.2021 r. Płatność kredytu w jednej transzy do 31.07.2016 r. Spłata kredytu w terminie do 31.12.2021 roku z możliwością spłaty kredytu w terminie wcześniejszym bez ponoszenia dodatkowych kosztów (według harmonogramu spłat - załącznik nr 5 do SIWZ) Odsetki płacone będą w ratach miesięcznych, ostatniego dnia każdego miesiąca, ostatnia rata odsetkowa 31.12.2021 r Zabezpieczenie kredytu będzie stanowić weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Ogólne warunki umowy zawarte zostały w załączniku nr 4 do SIWZ.
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 1 604 000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset cztery tysiące 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu. Udzielenie kredytu w jednej transzy 1 604 000,00 PLN (milion sześćset cztery tysiące 00/100) do 01.08.2016 r. Obsługa kredytu do 31.12.2021 r. Płatność kredytu w jednej transzy do 01.08.2016 r. Spłata kredytu w terminie do 31.12.2021 roku z możliwością spłaty kredytu w terminie wcześniejszym bez ponoszenia dodatkowych kosztów (według harmonogramu spłat - załącznik nr 5 do SIWZ) Odsetki płacone będą w ratach miesięcznych, ostatniego dnia każdego miesiąca, ostatnia rata odsetkowa 31.12.2021 r Zabezpieczenie kredytu będzie stanowić weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Ogólne warunki umowy zawarte zostały w załączniku nr 4 do SIWZ

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 


 

UWAGA !!!

 <zmiany z dn. 16.06.2016 r. oraz odpowiedzi na pytania do SIWZ>

Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert na dzień 05.07.2016 r. godz. 12:00, wprowadził zmiany w treści ogłoszenia (dostępne poniżej)

oraz zmiany w treści SIWZ i załączników (naniesione na czerwono w plikach u dołu strony).

Ofertę należy złożyć na zaktualizowanych załącznikach.

 

Zamawiający udziela również odpowiedzi na pytania do SIWZ z dn. 14.06.2016 r. (dostepne w pliku u dołu strony)

 

 


 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 72329-2016 z dnia 2016-06-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 1 604 000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset cztery tysiące 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu. Udzielenie...
Termin składania ofert: 2016-06-20

 


Kredyt/15/2016                                                                                          Walim, 16.06.2016 r.

Numer ogłoszenia: 88827 - 2016; data zamieszczenia: 16.06.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 72329 - 2016 data 07.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).
 • W ogłoszeniu jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 1 604 000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset cztery tysiące 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu.
 • W ogłoszeniu powinno być: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 1 604 000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset cztery tysiące 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz finansowanie planowanych rozchodów budżetu gminy.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 1 604 000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset cztery tysiące 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu.
 • W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 1 604 000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset cztery tysiące 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz finansowanie planowanych rozchodów budżetu gminy.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 


 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 72329-2016 z dnia 2016-06-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 1 604 000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset cztery tysiące 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu. Udzielenie...
Termin składania ofert: 2016-06-20

 


Kredyt/15/2016                                                                                        Walim, 14.06.2016 r.

Numer ogłoszenia: 85733 - 2016; data zamieszczenia: 14.06.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 72329 - 2016 data 07.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


Kredyt/15/2016                                                                                                      Walim, 07.06.2016 r.

 

Walim: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 1 604 000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset cztery tysiące 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu
Numer ogłoszenia: 72329 - 2016; data zamieszczenia: 07.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 1 604 000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset cztery tysiące 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego na kwotę 1 604 000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset cztery tysiące 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu. Udzielenie kredytu w jednej transzy 1 604 000,00 PLN (milion sześćset cztery tysiące 00/100) do 31.07.2016 r. Obsługa kredytu do 31.12.2021 r. Płatność kredytu w jednej transzy do 31.07.2016 r. Spłata kredytu w terminie do 31.12.2021 roku z możliwością spłaty kredytu w terminie wcześniejszym bez ponoszenia dodatkowych kosztów (według harmonogramu spłat - załącznik nr 5 do SIWZ) Odsetki płacone będą w ratach miesięcznych, ostatniego dnia każdego miesiąca, ostatnia rata odsetkowa 31.12.2021 r Zabezpieczenie kredytu będzie stanowić weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Ogólne warunki umowy zawarte zostały w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.1.5)

 

 Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2021.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełni powyższy warunek, jeśli posiada zezwolenie lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik nr 1 do SIWZ 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia umowy, jeżeli fakt umocowania nie wynika z aktu rejestrowego

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 99
 • 2 - Jednorazowa prowizja - 1

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad,

dn. 20.06.2016 r. godz. 12:15

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Załączniki

SIWZ (133.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Oświadczenie art. 22 (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Oświadczenie art. 24 (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Ogólne warunki umowy (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Harmonogram spłat (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 Lista podmiotów (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiany z dn. 16.06.2016 r (41.3kB) Zapisz dokument  
Odpowiedzi na pytania z dn. 14.06.2016 r. (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiany z dn. 22.06.2016 r (31.5kB) Zapisz dokument  
Odpowiedzi na pyt. z dn. 20.06.2016 r (18.2MB) Zapisz dokument  
Uchwała nr III-24-2016 RIO (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Walim
Źródło informacji:Justyna Kłos
Data utworzenia:2016-06-07 10:26:52
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2016-06-07 10:27:08
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2016-06-07 10:28:14
Ostatnia zmiana:2016-08-02 10:30:55
Ilość wyświetleń:995

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij