Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Informatyk Urzędu Gminy Walim

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Informatyk Urzędu Gminy Walim

I. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru winien spełniać:
1. obywatelstwo polskie; 
2. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. nieposzlakowaną opinia;
5. wykształcenie wyższe;
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
7. doświadczenie zawodowe - udokumentowane, co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowisku informatyka;
8. znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji informatycznej

 i technicznej;
9. znajomość ustawy o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej i o ochronie danych osobowych;
10. posiadać wiedzę zapewniającą obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk pracy wyposażonych w komputery;
11. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią LAN i WAN
12. doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach;
13. posiadać znajomość administrowania i zarządzania systemami baz danych ;
14. dyspozycyjność.

II. Wymagania dodatkowe 
1. zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;
2. komunikatywność, samodzielność;
3. umiejętność tworzenia stron internetowych;
4. posiadanie prawa jazdy kat. B.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie, w tym:
a) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Urzędu w zakresie sieci informatycznej LAN i WAN, oprogramowania i sprzętu,
b) sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury teleinformatycznej,
c) koordynacja oraz odpowiedzialność za rozwiązywanie bieżących problemów informatycznych.
2. Pełnienie funkcji administratora systemów.
3. Nadzór oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych, w tym:
a) zabezpieczenie danych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych

w Urzędzie,
b) odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemów informatycznych,
4. Nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Urzędu, w tym:
a) rozwój systemu informatycznego (sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu),
b) monitorowanie rynku IT pod kątem możliwości zastosowanie nowych rozwiązań z tej dziedziny w Urzędzie,
c) udział w planowaniu i opracowywanie kierunku rozwoju systemu informatycznego,
d) nadzór nad projektami informatycznymi dotyczącymi infrastruktury teleinformatycznej,
e) nadzór nad umowami z firmami zewnętrznymi w zakresie działań informatycznych prowadzonych przez Urząd Gminy,
f) inicjowanie i nadzorowanie wprowadzania nowych technologii związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej,
g) planowanie i analizę zaspokajania potrzeb na infrastrukturę informatyczną użytkownika końcowego,
h) nadzorowanie wprowadzania rozwiązań związanych z relacyjnymi systemami baz danych ,
i) pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych związanych z zagadnieniami informatycznymi.
5. Wdrażanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów EZD.
6. Współpraca w zakresie aktualizacji strony internetowej Gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Walim.
7. Dokonywanie napraw bieżących oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego.
8. Nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwością zabezpieczenia danych gromadzonych w urzędzie przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa, itp.).

9.Udział w ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych dotyczących projektów realizowanych przez gminę.

10.Monitoring (rejestry, nadzór) stanu technicznego komputerów i Internetu wykorzystywanych przez beneficjentów ostatecznych projektu z programu POIG 8.3 poprzez przeprowadzanie wizji lokalnych

u użytkowników /10 wizji w miesiącu/.

11.Przygotowywanie raportów z monitoringu projektu z programu POIG 8.3, raz na pół roku /do końca czerwca i grudnia każdego roku/ do końca trwałości projektu.

12.Zgłaszanie na bieżąco beneficjentów ostatecznych wyłączonych z projektu z programu POIG 8.3 w wyniku przeprowadzonej wizji /zgon, wymeldowanie bądź wyprowadzenie się z gminy, rezygnacja z projektu, inne/.

13.Odbieranie od beneficjentów ostatecznych, wyłączonych z projektu, zestawów komputerowych oraz terminali i przekazywanie kolejnym osobom z listy rezerwowej.

14.Prowadzenie szkoleń z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu.

15.Dokumentowanie zmian użytkowników komputerów /protokoły zdawczo-odbiorcze, Umowy + protokoły użyczenia sprzętu, szkolenia/.

16.Prowadzenie spraw technicznych dotyczących projektu z programu POIG 8.3, w tym informacji na stronie internetowej gminy.


IV. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys  (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kopia dyplomu ukończenia studiów oraz dokumentów posiadających dodatkowe kwalifikacje.
4. Kserokopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
- staż pracy i zatrudnienie (świadectwa pracy lub inne dokumenty),
- posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopia dyplomów, zaświadczeń),
- niepełnosprawność,
5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych

z dysponowaniem środkami publicznymi.

6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych

i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia.

8. Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (kwiecień  2016r) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 4,64%. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1,

 z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko informatyk Urzędu Gminy Walim

 do dnia 31.05.2015r do godz. 16.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.walim.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Walim.

Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz Ustawą

z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458).

Walim 18.05.2016

                                                                                                                                                             Wójt Gminy Walim Adam Hausman

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Informatyk Urzędu Gminy Walim

(nazwa stanowiska pracy)

  

Informujemy, że zakończono procedurę naboru. Na w/w stanowisko pracy, został wybrany.

Pan Roman Sidor                                zamieszkały w Niedźwiedzicy

 (Imię i nazwisko)                                                        ( miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłał 1 kandydat.

Pan Roman Sidor spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.

         W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością dot. zagadnień na aplikowane stanowisko. 

 

Przewodniczący Komisji

Aleksandra Ignaszak

                                                           Walim 06.06.2016 r.

 Metadane

Źródło informacji:Renata Świerszczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Świerszczak
Data wprowadzenia:2016-05-18 14:34:43
Opublikował:Renata Świerszczak
Data publikacji:2016-05-18 14:36:54
Ostatnia zmiana:2016-06-08 14:33:06
Ilość wyświetleń:1785
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij