Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2016-04-27, Remont zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 3356 D w Rzeczce

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 104730-2016 z dnia 2016-04-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania remontu zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 3356D od km 2+090 do km 2+147 w Rzeczce (przy posesji nr 12 w Rzeczce). Remontowana zatoka będzie posiadać nawierzchnię z kostki kamiennej...
Termin składania ofert: 2016-05-13


Zatoka//10/2016                                                                                                   Walim, 06.06.2016 r.

Walim: Remont zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 3356 D w Rzeczce
Numer ogłoszenia: 70881 - 2016; data zamieszczenia: 06.06.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 104730 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 3356 D w Rzeczce.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania remontu zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 3356D od km 2+090 do km 2+147 w Rzeczce (przy posesji nr 12 w Rzeczce). Remontowana zatoka będzie posiadać nawierzchnię z kostki kamiennej (materiał inwestora złożony na dz. nr 47 w Rzeczce oraz w Walimiu przy budynku UG Walim ul. Boczna 9). Wzdłuż krawędzi jezdni należy ułożyć krawężnik betonowy 15/30/100 - wtopiony. Zatoka obramowana krawężnikiem betonowym 15/30. Chodnik wzdłuż zatoki obramowany obrzeżem betonowym 8/30/100 na ławie betonowej. Zadanie nie obejmuje ułożenia kostki na chodniku.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o., Ul. Świerczewskiego 46, 58-370 Boguszów - Gorce, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21375,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 22100,64
 • Oferta z najniższą ceną: 22100,64 / Oferta z najwyższą ceną: 29702,58
 • Waluta: PLN .

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 


 

Zatoka/10/2016                                                                                                                Walim, 17.05.2016 r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego, numer sprawy: Zatoka/10/2016

Nazwa zadania: "Remont zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w Rzeczce"

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 4) złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Ul. Świerczewskiego 46

58-370 Boguszów - Gorce

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SIWZ. Oferta otrzymała 98,50 punktów i uznana została za najkorzystniejszą. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Kryteriami oceny ofert były: cena oferty brutto oraz okres gwarancji.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dniu 30.05.2016 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji

(w miesiącach)

Punkty

1

MEL-KAN-BUD Sp. J.

Dynowska, Kuchta

Ul. Towarowa 12-14

58-100 Świdnica

29 702,58

60

74,67

2

P. P. U. "Vicbud" Sp. z o.o.

Ul. Kolejowa 1

58-379 Czarny Bór

25 916,10

60

85,22

3

"SERAFIŃSKI" Roboty Ziemne i Budowlane Tomasz Serafiński

Ul. Główna 75/5

57-450 Ludwikowice Kłodzkie

25 990,00

48

84,48

4

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Ul. Świerczewskiego 46

58-370 Boguszów - Gorce

22 100,64

36

98,50

5

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

mgr inż. Krzysztof Zając

Ul. Wyszyńskiego 26/1A

58-320 Walim

28 294,30

72

78,77

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


Zatoka/10/2016                                                                                                     Walim, 27.04.2016 r.

 

Walim: Remont zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 3356 D w Rzeczce
Numer ogłoszenia: 104730 - 2016; data zamieszczenia: 27.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 3356 D w Rzeczce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania remontu zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 3356D od km 2+090 do km 2+147 w Rzeczce (przy posesji nr 12 w Rzeczce). Remontowana zatoka będzie posiadać nawierzchnię z kostki kamiennej (materiał inwestora złożony na dz. nr 47 w Rzeczce oraz w Walimiu przy budynku UG Walim ul. Boczna 9). Wzdłuż krawędzi jezdni należy ułożyć krawężnik betonowy 15/30/100 - wtopiony. Zatoka obramowana krawężnikiem betonowym 15/30. Chodnik wzdłuż zatoki obramowany obrzeżem betonowym 8/30/100 na ławie betonowej. Zadanie nie obejmuje ułożenia kostki na chodniku..

II.1.5)

 

 Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.08.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 20.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 1 do SIWZ 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia umowy, jeżeli fakt umocowania nie wynika z aktu rejestrowego. 3) Kosztorys ofertowy planowanych prac z wyszczególnionymi kosztami realizacji netto i brutto zadania

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Okres udzielonej gwarancji (w miesiącach) - 3

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia. 1) Zmiana terminu zakończenia realizacji zadania spowodowana: a) działaniami innych organów, np. eksploatatorów infrastruktury, właścicieli gruntów pod inwestycję, organy administracji poprzez przekroczenie terminów wydania niezbędnych do prowadzenia inwestycji: decyzji, zezwoleń, uzgodnień, odmowa wydania tychże decyzji, zezwoleń i uzgodnień, która nie nastąpiła z winy Wykonawcy; b) przedłużającą się w czasie procedurą przetargową; c) wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (pogodowych), uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie umownym. d) przyczynami zewnętrzne niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy, wskutek których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym, 2) Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę); b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; c) zmiana obowiązującej stawki VAT; d) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. 3) Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9,58-320 Walim, sala narad,

dn. 13.05.2016 r. godz. 12:15

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Załączniki

SIWZ (162.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 Oświadczenie art. 22 (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Oświadczenie art. 24 (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Wzór umowy (71.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Program funkcjonalno - użytkowy (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 Rysunek (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 Przedmiar (16.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 8 Lista podmiotów (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Walim
Źródło informacji:Justyna Kłos
Data utworzenia:2016-04-27 10:16:10
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2016-04-27 10:16:25
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2016-04-27 10:17:34
Ostatnia zmiana:2016-06-13 09:27:09
Ilość wyświetleń:1203
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij