Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała VI/30/03 z dnia 2003-03-24 - Uchwała nr VI/30/2003

Uchwała nr VI/30/2003


UCHWAŁA Nr VI/30/2003 Rady Gminy w Walimiu z dnia 24 marca 2003 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Olszyniec-Gmina Walim Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z pó?niejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Olszyniec Gmina Walim, obejmującego teren działek 68/1 i 68/2 i część działek 68/4, 68/3 i 68/5 o powierzchni ca 5,2 ha. § 2 Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. § 3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalać będzie : 1) przeznaczenie terenu, w tym linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, 2) linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne, 3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, 4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, 5) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane, 6) szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego, zasobów wodnych i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych, 7) tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków bąd? zbiorników bezodpływowych. § 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki UZASADNIENIE Na wniosek państwa Krystyny i Andrzeja Grajczyków zam. Olszyniec Podlesie 4 działających w imieniu właścicieli działek objętych niniejszą uchwałą, Wójt Gminy Wali podjął decyzję o przygotowaniu procedury związanej z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Olszyniec w graniach wyznaczonych na załączniku do niniejszej uchwały. W wyniku przeprowadzonej analizy zgłoszonego wniosku w sprawie sporządzenia planu, stwierdzono konieczność jego dokonania. Projektowane zagospodarowanie terenu polegające na realizacji obiektów mieszkaniowych, usługowych jak również zabudowy zagrodowej nie będzie miało negatywnego wpływu na stan środowiska naturalnego. Sporządzenie wnioskowanego planu będzie spójne z uchwalonym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata
Data wprowadzenia:2005-09-14 11:49:31
Opublikował:Renata
Data publikacji:2003-03-24 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:30
Ilość wyświetleń:1294

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij