Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

WYNIK REMONT KAPITALNY POKRYCIA DACHU WRAZ Z WYMIANĘ USZKODZONYCH ELEMENTÓW KONSTUKCYJNYCH

 
18/07/08/PN/RB/08/07/16
Walim, 2008-08-08
 
Administracja Budynków Komunalnych sp z o.o. w organizacji
Ul. Długa 8
58-320 Walim
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 18/07/08/PN/RB/08/07/16  Nazwa zadania: Remont kapitalny pokrycia dachowego uszkodzonych elementów konstrukcyjnych w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wyszyńskiego 23 w Walimiu
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertą złożonÄ? przez Wykonawcę:
 
Firma usługowo- Handlowa VIOMAR Wioletta Sawlewicz
Ul. Ogrodowa 7/8
58-400 Kamienna Góra
                                                                  
Uzasadnienie wyboru: oferta zawierała najniższą cenę
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie od  dnia 2008-08-16
 
Podstawę prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępwaniu złożono następujące oferty
Lp.
Nazwa wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
1
Firma Usługowo " Handlowa VIOMAR Wioletta Sawlewicz
Ul. Ogrodowa 7/8
58-400 Kamienna Góra
67 762,47
100
2.
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KARODO Robert Dora
Ul. Nałkowskiej 40/17
58-309 Wałbrzych
79142,92
85,62
 
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówieĹ? publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępwaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
 
środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępwania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieĹ?Ä? protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziść wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
 
 
 
 
____________________________________
 
 Czesaław Kalita
Prezes Zarządu
 

Przetargi: 2008 > lipiec > 2008-07 -17
REMONT KAPITALNY POKRYCIA DACHU WRAZ Z WYMIANĘ USZKODZONYCH ELEMENTÓW KONSTUKCYJNYCH
Walim ul. Wyszyńskiego 23
 
Nr sprawy: 18/07/08/PN/RB/08/07/16
Walim, 2008-07-16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego. NR SPR: 18/07/08/PN/RB/08/07/16
:Nazwa zadania:" REMONT KAPITALNY POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z WYMIANĘ USZKODZONYCH ELEMENTÓW KONSTUKCYJNYCH w budynku WSPĂ?LNOTY MIESZKANIOWEJ przy ul. Wyszyńskiego 23 w Walimiu .
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Administracja Budynków Komunalnych sp. z o.o. w organizacji w Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul Wyszyńskiego 23 w Walimiu zawiadamia o wszcząciu postępwania o udzielenie zamówienia publicznego.
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
WSPĂ?LNOTA MIESZKANIOWA
ul. Wyszyńskiego 23
Kod : 58-320 Walim
Tel/fax: 074 8457 324
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępwanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: walim.bip.net.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie zamawiającego .
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częśiowych:
Przedmiot zamówienia obejmuje remont kapitalny pokrycia dachowego zgodnie z załÄśczonym PRZEDMIAREM ROBÓT ( Załącznik Nr 4)
 
 
Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45400000-1
 
Słownictwo główne
Słownictwo uzupeśniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
Usługi budowlane " remont dachu
 
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
.
VI. Termin wykonania zamówienia:
 do 10.09.2008
VII. Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:-
Oprócz warunków ustawowych Wykonawca musi spełniać następujące warunki
Wykonawca musi posiadać :
1.uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
 posiadania takich uprawnień
- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i
 osobami zdolnymi do    wykonania zamówienia,
- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegać wykluczeniu z postępwania o udzielenie zamówienia,
- udzielić co najmniej 24 miesięcznej gwarancji

VIII. Informacja na temat wadium:
Wysokość wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 500,00 PLN
1) Terminy dotyczące wadium
Termin wniesienia wadium upływa dnia 2008-08-07
Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia 2008-08-21
3) Formy wadium
Wadium może być wnoszone
- w poręczeniach bankowych, lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- w gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych,
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824),
- w pieniądzu " przelewem.
Złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy:
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania,
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w kasie zamawiającego muszą znaleźć się w/w formy wadium, z zastrzeżeniem pieniądza.
Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: BANK SPĂ?Ĺ?DZIELCZY o/GĹ?uszyca
Numer konta: 23 07 9531 1016 2007 7001 7528 0002
REMONT KAPITALNY POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z WYMIANĘ USZKODZONYCH ELEMENTÓW KONSTUKCYJNYCH  w budynku WSPĂ?LNOTY MIESZKANIOWEJ przy ul. Kościuszki 23 w Walimiu 
 "Wadium " NR SPR : 18/07/08/PN/RB/08/07/16
 
Jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Zwrot wadium
Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art.46 Ustawy
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Cena
cena
100%
 
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2008-08-07 do godz. 12:00 w siedzibie 
Administracji Budynków Komunalnych sp z o.o. w organizacji reprezentującej Wspólnotą Mieszkaniową
ul. Długa 8
58-320 Walim
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-08-07, o godz. 12:30 w siedzibie
Administracji Budynków Komunalnych Sp z o.o. w organizacji
ul. Długa 8
58-320 Walim
Pokój Prezesa Spółki
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 14 dni,
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
         nie dotyczy
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem   strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 159647-2008 dnia 14-07-2008
____________________________________
Prezes Zarządu
Czesław Kalita
 
 

Załączniki

SIWZ (88.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz_ofertowy (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzor_Umowy (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar (56.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2008-07-14 14:26:39
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2008-08-08 13:23:43
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:23:18
Ilość wyświetleń:1786

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij