Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Remont dachu WM Zagórze Śląskie ul. Główna 46

Administracja Budynków Komunlanych sp. zo.o. w organizacji
ul. Długa 8
58-320 Walim
Miejscowość, 2008-07-11
Numer sprawy: 17/07/08/ZO/RB/08/07/11
 
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) określonego w art. 4 pkt. 8.
W związku z planowanym zakupem Administracja Budynków Komunalnych Sp z o.o. w organizacji
ul. Długa 8 ;58-320 Walim działając w imieniu WSPĂ?LNOTY MIESZKANIOWEJ przy ul. Głównej 46 w Zagórzu Śląskim prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem niniejszego postępwania jest
Prace budowlane: REMONT DACHU przy ul. Głównej 46 w Zagórzu Śląskim
( wymiana pokrycia z dachówki "?karpiówki" do dachówkę zakładkową oraz papę
termozgrzewalną w częśi papowej)
Zakres robót do wykonana zawiera Załącznik Nr 4 " "?PRZEDMIAR ROBÓT"
Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-1
Termin wykonania zamówienia:
Od 28/07/2008 do 22/08/2008
Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia .
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która
przedstawi najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa.
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania
tych warunków: -
-
Wykonawca musi posiadać :
1.uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień
- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegać wykluczeniu z postępwania o udzielenie zamówienia,
- udzielić co najmniej 24 miesięcznej gwarancji
Informacja na temat wadium:
Wysokość wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 500,00 PLN
1) Terminy dotyczące wadium
Termin wniesienia wadium upływa dnia 2008-07-21
Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia 2008-08-28
3) Formy wadium
Wadium może być wnoszone
- w poręczeniach bankowych, lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- w gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych,
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824),
- w pieniądzu " przelewem.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, oraz gdy wyłoniony oferent
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania robót w wysokości 2% wartości ceny ofertowej na dzieł podpisania umowy
Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70% wartości wniesionej kaucji gwarancyjnej następi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.. Pozostałe 30% zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub uchylenia w gwarancji jakości.
Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w kasie zamawiającego muszą znaleźć się w/w formy wadium, z zastrzeżeniem pieniądza.
Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: BĹ? w Ĺświdnicy o/GĹ?uszyca
Numer konta: 46 9531 1016 2007 7001 8323 0002
REMONT KAPITALNY POKRYCIA DACHOWEGO przy ul. Głównej 46 w Zagórzu Śląskim
"Wadium " NR SPR : 17/07/08/ZO/RB/08/07/11
 
 
Jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia .
4) Zwrot wadium
Zamawiający dokona zwrotu wadium :
  1. w okresie 3 dni od daty zakośczenia postępwania - dla oferentów którzy nie zostali wyłonieni do realizacji
zadania
2. w dniu podpisania umowy dla oferenta wyłonionego do realizacji zadania
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Waga
Cena
100
#59
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2008-07-21 do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego
ABK sp zo.o. w organizacji
ul.Długa 8
58-320 Walim
Oferty można również przesłaÄ? do Zamawiającego na następujący nr faksu 0748457-324 lub pocztą elektroniczną na adres : abkwalim@wp.pl
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej walim.bip.net.pl oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: poczta tradycyjna.
Osobę do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko specjalsta ds. budowlanych
imię i nazwisko Grzegorz Krawczycki
tel. 074 8457 324
fax. 074 8457 324
w terminach godz. pomiędzy 9.30 a 11.30
Załączniki:
Formularz ofertowy
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Przedmiar robót
_________________________________
Prezes Zarządu
Czesław Kalita

Załączniki

formularz ofertowy (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór umowy (98kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar robót (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z sesji otwarcia ofert (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół z posiedzenia komisji (57kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (85kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2008-07-11 14:23:19
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2008-07-21 13:41:28
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:23:18
Ilość wyświetleń:1418

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij