Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

REMONT DACHU przy ul. Wyszyńskiego Nr 7 w Walimiu

Administracja Budynków Komunlanych sp. zo.o. w organizacji
ul. Długa 8
58-320 Walim
Miejscowość, 2008-05-16
 
Numer sprawy: 11/05/08/PN/RB/08/05/16
 
 
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) określonego w art. 4 pkt. 8.
 
W związku z planowanym zakupem Administracja Budynków Komunlanych sp zo.o. w organizacji
ul. Długa 8 ;58-320 Walim  działając w imieniu WSPĂ?LNOTY MIESZKANIOWEJ przy ul. Wyszyńskiego 7 w Walimiu prosi o przedstawienie oferty cenowej  w następującym zakresie:
 
Przedmiotem niniejszego postępwania jest
Prace budowlane: REMONT DACHU przy ul. Wyszyńskiego Nr 7 w Walimiu 
                              ( wymiana pokrycia papowego na papę  termozgrzewalną typu "EKSTRADACH" lub
                               blachodachówkę )
                              Zakres robót do wykonana zawiera Załącznik Nr 4 " "PRZEDMIAR ROBÓT"
 
 Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-1
 
Termin wykonania zamówienia:
  Od 02/06/2008 do 30/06/2008
 
  Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia
 
  Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która
  przedstawi najkorzystniejszą ofertą zostanie podpisana umowa.
  Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki  odwoławcze.
 
  Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania
  tych   warunków: -
 
Wykonawca musi posiadać :
1.uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
 posiadania takich uprawnień
- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i
 osobami zdolnymi do    wykonania zamówienia,
- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegać wykluczeniu z postępwania o udzielenie zamówienia,
- udzielić co najmniej 24 miesięcznej gwarancji

 Informacja na temat wadium:
 Wysokość wadium
 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 500,00 PLN
 1) Terminy dotyczące wadium
 Termin wniesienia wadium upływa dnia 2008-05-25
 Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia 2008-06-01
3) Formy wadium
Wadium może być wnoszone
- w poręczeniach bankowych, lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- w gwarancjach bankowych,
- w gwarancjach ubezpieczeniowych,
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824),
- w pieniądzu " przelewem.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, oraz gdy wyłoniony oferent
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania robót w wysokości 2% wartości ceny ofertowej na dzieł podpisania umowy
Zwrot zabezpieczenia  odpowiadający 70% wartości wniesionej kaucji gwarancyjnej następi w terminie 30 dni od dnia  wykonania i uznania za należyte wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń..    Pozostałe 30% zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń  z tytułu rękojmi za wady lub  uchylenia w gwarancji jakości.
 
Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w kasie zamawiającego muszą znaleźć się w/w formy wadium, z zastrzeżeniem pieniądza.
Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku:      BĹ? w Ĺświdnicy o/GĹ?uszyca
Numer konta: 09 9531 1016 "2007- 7001-7427- 0002
REMONT KAPITALNY POKRYCIA DACHOWEGO  przy ul. Wyszyńskiego  Nr 7 w Walimiu
 "Wadium "  NR SPR : 11/05/08/PN/RB/08/05/16
 
 
Jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia .
4) Zwrot wadium
Zamawiający dokona zwrotu wadium :
1.       w okresie 3 dni od daty zakośczenia postępwania  - dla oferentów którzy nie zostali wyłonieni do realizacji
zadania
2. w dniu podpisania umowy dla oferenta wyłonionego do realizacji zadania
 
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Waga
Cena
100
#59
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2008-05-26 do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego
ABK sp zo.o. w organizacji
ul.Długa 8
58-320 Walim
 
  Oferty można również przesłaÄ? do Zamawiającego na następujący nr faksu 0748457-324 lub pocztą elektroniczną na adres : abkwalim@wp.pl
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej walim.bip.net.pl   oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: poczta tradycyjna.
 
Osobę do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko                   specjalsta ds. budowlanych  
imię i nazwisko Grzegorz Krawczycki   
tel.                               074 8457 324   
fax.                              074 8457 324   
w terminach                  godz. pomiędzy 9.30 a 11.30    
 
 Załączniki:
 Formularz ofertowy
  Oświadczenie o spełnieniu warunków
  Przedmiar robót
 
_________________________________
Prezes Zarządu
Czesław Kalita
 

Załączniki

formularz ofertowy (55.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar (40.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z sesji otwarcia ofert - Remont dachu.ul Wyszynskiego 7 w Walimiu (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont dachu ul, wyszynskiego 7 w Walimiu (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2008-05-16 14:47:15
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2008-05-27 20:35:26
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:23:17
Ilość wyświetleń:1209

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij