O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 

 

 

           Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27  marca 2003  r. ustawy ?   o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  / Dz.U.Nr. 80  z 2003 r, poz  717 / podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie złożonego przez   Gminę Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim  wniosku w sprawie  wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia pn:

 

 

Budowa  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pomiędzy miejscowościami Rzeczka-Walim na działkach nr. 743, 677/2, 712/3, 678, 584, 677/1, 598, 675, 673

 

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz  załącznikiem graficznym  w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9 pokój Nr.8 w terminie  do 1 czerwca  br.  Mogą też w tym terminie składać  uwagi i wnioski / miejsce składania uwag-UG w Walimiu, adres jw./

 

 

 

Walim 2005-09-30