Informacja o złożeniu wniosku i wniosku i raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Walim, dnia 19 września 2005 r.

Poniższą informacje umieszcza się:

  1. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Walim
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Walim

 

INFORMACJA O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE DOTYCZACA WNIOSKU I RAPORTU

 

            Na podstawie art. 32 ust 1 pkt 1, ust 3, art. 53, ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62.poz.627 z pó?n. zm.), Wójt Gminy Walim informuje, że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono:

 

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia  mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, złożony  w dniu 17.08.2005 r. przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o. o. reprezentowaną przez Pana Radosława Potrawiaka,

dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej SB 49506 Walim na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 662/1 obręb Walim

 

raport  o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko

 

IINFORMUJE SIĘ, ŻE W TERMINIE 21 DNI OD DATY PODANIA TEJ INFORMACJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, TJ OD DNIA 19.09.2005 r. DO DNIA 10.09.2005 r.

ISTNIEJE MOZLIWO?Ć PISEMNEGO SKŁADANIA UWAG IWNIOSKÓW

Uwagi można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Walimiu pok nr 1, ul. Boczna 9, 58-320 Walim.

Z dokumentami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 8 w godzinach pracy urzędu.