OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 obszaru położonego  w obrębie wsi Olszyniec w gminie Walim

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pó?niejszymi zmianami)

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Gminy w Walimiu uchwały nr XXXIV/191/2005 z dnia 24 maja 2005r o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec w gminie Walim.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy, ul. Boczna 9, 58-320 Walim,
w terminie do dnia 20 czerwca 2005 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                                      

 

                                                Wójt Gminy Walim