O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy-o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U.Nr. 80 z 2003 r, poz 717 / podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie złożonego przez Gminę Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn:

 

Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej

SB 49506 Walim w Walimiu na działce nr. 662/1

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz załącznikiem graficznym w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9 pokój Nr.8 w terminie do 1 czerwca br. Mogą też w tym terminie składać uwagi i wnioski / miejsce składania uwag-UG w Walimiu, adres jw./

 

 

Walim 2005-05-10