OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w obrębie wsi Rzeczka, gm. Walim

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pó?niejszymi zmianami)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy w Walimiu uchwały nr XXXIII/181/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego obszaru położonego w obrębie wsi Rzeczka, gm. Walim.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy, ul. Boczna 9, 58-320 Walim,
w terminie do dnia 31 maja 2005 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Wójt Gminy

                                                                  Józef Piksa