Walim, 2005-03-18

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 19, ust.1, pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z pó?niejszymi zmianami) i art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy-Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100 z 2001r. poz. 1085) Wójt Gminy Walim

 

informuje, że:

 

w publicznie dostępnym wykazie zamieszczone zostało opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Wyszyńskiego w Walimiu objętego uchwałą nr XXXI/165/2005 Rady Gminy w Walimiu
z  dnia  28 lutego 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Wyszyńskiego w Walimiu.

Opracowanie znajduje się do wglądu w pokoju nr. 8.

 

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Walim

                                                                                        Józef Piksa