Walim, dnia  24.XI .2005 r.

   

OGŁOSZENIE  Nr  23/2005

Wójt Gminy Walim   o g ł a s z a

           Czwarty   przetarg  ustny  nieograniczony na  sprzedaż  działki  niezabudowanej,

 położonej w  Walimiu ,  określonej numerem geodezyjnym  624/3  o powierzchni  1500 m 2   

przeznaczonej     pod  budowę domu  jednorodzinnego , wykazanej  w księdze wieczystej nr 58 206 prowadzonej w Sądzie  Rejonowym w  Wałbrzychu .

Sposób zagospodarowania nieruchomości  ustala się zgodnie z przeznaczeniem .

      W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Walim  działka  przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim  i  wolna jest od obciążeń oraz praw osób trzecich .

Cena  wywoławcza       -       25 000,00 zł,- + 22% VAT

                               Wadium                    -          2 500,00 zł,-

                    Przetarg  odbędzie się w  dniu   29 grudnia  2005 r. o godzinie 1000

w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu ul .Boczna nr 9 .

Warunkiem  przystąpienia do przetargu  jest dokonanie  wpłaty wadium .

  Wadium można wpłacać gotówką w  kasie Agencji PKO w  Walimiu  lub realizować płatność w formie  przelewu  bankowego lub elektronicznego  na  konto  Gminy  Walim  nr  konta 

62 1020 5095 0000 5802 0011 2524   PKO BP S.A.I Oddział  Wałbrzych , nie pó?niej niż  do dnia   23 grudnia   2005 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto  uznaje się datę lokacji środków  na rachunku Gminy . Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej  przed otwarciem przetargu .

Wadium  wpłacone przez uczestnika  przetargu , który przetarg  wygrał  zalicza się na poczet ceny nabycia. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu  płatna jest  jednorazowo  nie pó?niej niż  do dnia  zawarcia umowy notarialnej , przy czym za termin potwierdzający dokonanie  wpłaty  na konto  uznaje się  datę   lokacji środków na rachunku  Gminy .

Termin  umowy notarialnej  zostanie wyznaczony  w ciągu 21 dni od dnia  rozstrzygnięcia  przetargu .

Nie przystąpienie  do zawarcia umowy powoduje  przepadek  wadium , a przetarg czyni  niebyłym .

Przetarg jest ważny bez względu na  liczbę uczestników, jeżeli chociaż  jeden uczestnik zaoferuje co najmniej  jedno postąpienie  powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości  postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 1%  ceny wywoławczej , z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek złotych .

Wójt Gminy  Walim  może  odwołać ogłoszony przetarg  jedynie z ważnych  powodów , przy czym informacja  o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana  do  publicznej wiadomości .

Sprzedawca  zobowiązuje  kupującego do terminowego uiszczania opłat podatkowych  oraz  do pokrycia  kosztów  związanych  z nabyciem nieruchomości  :

-          zwrot kosztów dokumentacji w kwocie  318,20 złotych ,

      - opłata  sadowa i notarialna .

Nieruchomość sprzedawana  jest na podstawie  danych z ewidencji  gruntów. Okazanie  granic działki na wniosek i koszt nabywcy .

 Termin do złożenia wniosku  przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo

w nabyciu  nieruchomości  zgodnie  z art. 34 ust.1 pkt 1  i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami  upłynął   1.03.2005r.        

 Wszelkich  informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu   lub telefonicznie pod numerem  8494 ?350 .

 Ogłoszenie  podlega opublikowaniu na stronie  internetowej  walim.bip.net.pl  na  tablicy ogłoszeń w Walimiu oraz  w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9 .