Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2016-02-02, UNIEWAŻNIONE - Zapytanie ofertowe pn. "Opracowanie audytu energetycznego wraz z projektem i kosztorysami"

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

 

 

Zamawiający informuje, że w związku z rezygnacją Wykonawcy z podpisania umowy na warunkach określonych w zapytaniu unieważnia postępowania w przedmiocie zamówienia 

 

 


 

ZO/Audyt/1/2016                                                                                         Walim, 16.02.2016 r.

   

 

INFORMACJA O WYNIKU

 

 

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8.

 

W prowadzonym postępowaniu, tj.: zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Opracowanie audytu remontowego wraz z projektem i kosztorysami" oferty nadesłało 7 firm:

 

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

(w złotych)

1

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH

Marcin Kaczmarek, Ul. Mickiewicza 41, 63-840 Krobia

137 760,00

2

Pracownia Audytorska Sp. z o.o.

Ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowiec Św.

135 054,00

3

AGENCJA UŻYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Sp. z o.o., Ul. Kwidzyńska 14, 91-334 Łódź

239 481,00

4

PHU "KLIMA-TERM" Rafał Michalak

Ul. Witosa 22, 66-400 Gorzów Wlkp.

168 756,00

5

Pracownia Projektowa GRAFION

Soter-Holewa M., Bogdański P.

Ul. St. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych

335 790,00

6

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE

Instalacji i Sieci Sanitarnych inż. Edward Dariusz Krawczyk

Ul. St. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych

98 000,00

7

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.

Ul. Gdańska 76, 85-021 Bydgoszcz

30 774,60

 

 

W prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę nr 7 (błąd w kalkulacji kosztów tj. nieuwzględnienie kosztów związanych ze sporządzeniem studium wykonalności projektu oraz wniosku do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej)

           

Do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE Instalacji i Sieci Sanitarnych

inż. Edward Dariusz Krawczyk

Ul. Stanisława Żółkiewskiego 10

58-300 Wałbrzych

Z firmą tą zostanie zawarta umowa.

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

UWAGA !!!

 

Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert również drogą elektroniczną na adres przetargi@walim.pl

 

 


 

UWAGA !!!

Zamawiający informuje, że 2 budynki (nr 4 tj. Ul. Wyszyńskiego 86 oraz nr 5 tj.

Ul. Kościuszki 31) objęte są ochroną konserwatorską.

 


 

ZO/Audyt/1/2016                                                                                     Walim, dn. 02.02.2016 r.

                                                                                      

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

1. Wójt Gminy Walim zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu pn.

"Opracowanie audytu energetycznego wraz z projektem i kosztorysami"

 

o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro netto, którego przedmiotem jest:

            Opracowanie audytu energetycznego wraz z projektem i kosztorysami dla 14 budynków ze 100% udziałem Gminy Walim (wyszczególnionych w formularzu ofertowym) dla potrzeb aplikowania o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka Niskoemisyjna, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, sporządzenie studium wykonalności projektu oraz sporządzenie wniosku do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

            Budynki wybudowane przed 1939 r. Nie posiadają inwentaryzacji budowlanej. Niezbędne materiały wyjściowe do wykonania audytu i dokumentacji projektowej - inwentaryzację budowlaną dla potrzeb remontu  i inne niezbędne uzgodnienia, Wykonawca uzyska we własnym zakresie.

            Dokumentacja winna zawierać:

- 5 egz. w formie papierowej

- projekt w formacie PDF

- przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formie papierowej i w formacie PDF

- uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia

 

            Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia robót budowlanych (dla budynków, których wysokość oscyluje od 12 m do 25 m) lub uzyskania pozwolenia na budowę (dla budynkach powyżej 25 m wysokości).

 

Płatność za wykonanie zadania:

a) 70% wartości zamówienia - po wykonaniu części związanej z audytem, projektem budowlanym i kosztorysami oraz dokonaniu stosownych zgłoszeń lub uzyskania pozwoleń na budowę.

b) 15% wartości zamówienia - po sporządzeniu studium wykonalności projektu

c) 15% wartości zamówienia - po sporządzeniu wniosku do IPAW

 

Na realizację każdego etapu płatności musi być odrębna faktura VAT z wyraźnym wskazaniem zakresu.

 

Opis sposobu przygotowania oferty:

 

  • ceny podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie (netto i brutto)
  • zaleca się dokonanie oględzin miejsca robót celem uzyskania wszelkich informacji przydatnych do przygotowania oferty
  • ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność. Koperta powinna być zaadresowana na: "Gmina Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim" oraz oznakowana w sposób następujący:

"Oferta na opracowanie audytu energetycznego wraz z projektem i kosztorysami"

 

2. Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2013, poz. 1409 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów

(Dz. U. Nr 223, poz. 1459)

Rozporządzenie o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2015, poz. 1422)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 ze zm.)

Inne właściwe

3. Termin wykonania zamówienia: 31.05.2016 r.

4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Ul. Boczna 9, 58-320 Walim) drogą pocztową lub faksem (nr faksu - 74 8494 355) do dnia 11.02.2016 r., godz. 10:00

5. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie postępowania jest:

Pani Justyna Kłos, tel. (74) 8494 351

6. Kryteriami oceny ofert są:

Cena - waga 100 %

7. Wybór oferty nastąpi w dniu 12.02.2016 r.

8. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

  1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
  2. Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania oferty)
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

 

               

                              

Załączniki:

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

 

                                                                                                         

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Załączniki

Zał. nr 1 Formularz ofertowy (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Walim
Źródło informacji:Justyna Kłos
Data utworzenia:2016-02-02 10:45:16
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2016-02-02 10:45:23
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2016-02-02 10:47:39
Ostatnia zmiana:2016-02-24 08:20:08
Ilość wyświetleń:1466
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij