Walim, 17.03.2005 rok

 

O G Ł O S Z E N I E  Nr 1 / 2005

Wójt Gminy Walim  o g ł a s z a

 

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Walim, położonej w Walimiu określonej numerem ewidencyjnym 729  o powierzchni ogólnej 0,20 ha, w tym : pastwiska IV ? 0,20 ha. Według aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim nieruchomość przeznaczona jest na cele rolne-użytki zielone

Nieruchomość stanowi własność Gminy Walim, wolna jest od wszelkich obciążeń  i praw osób trzecich, wykazana w księdze wieczystej Nr 56640  prowadzonej w  Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu :

                                 Cena wywoławcza        -     3 520,00 zł,-

                                 Wadium                        -        400,00 zł, -

                                 Koszty dokumentacji   -        324,00 zł,-

Przetarg jest ograniczony dla właścicieli przyległych do działki nr 729 nieruchomości  z uwagi na to, że sprzedawana nieruchomość nie posiada dostępu do drogi.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2005 r. o godzinie 1300  w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna 9.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest : 1) dokonanie wpłaty wadium które można wpłacać gotówką w kasie Agencji PKO w Walimiu lub realizować płatność w formie przelewu bankowego lub na konto Gminy Walim nr konto 62 102050950000580200112524 PKO BP S.A. I Oddział Wałbrzych, nie pó?niej niż do dnia 15 kwietnia 2005 r. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Dowód wniesienia wpłaty wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 2). Okazanie dowodów potwierdzających sąsiedztwo ze sprzedawaną nieruchomością tj. aktualny wypis z rejestru gruntów wydany przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, lub odpis z KW wydany przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jednorazowo najpóżniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem umowy notarialnej. Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony               w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nie przystąpienie do zawarcia umowy powoduje  przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości. Sprzedawca zobowiązuje kupującego do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości :                   -  zwrot kosztów dokumentacji w kwocie 324 zł.

                                             -  opłata sądowa i notarialna. 

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji  gruntów. Okazanie granic sprzedawanej nieruchomości na wniosek i koszt nabywcy. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art.34 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 15.02.2005 roku. Kupujący przy zawieraniu umowy notarialnej zobowiązany jest do przedłożenia dowodów wymienionych w art.7 ust 1-5 lub oświadczenia o niespełnieniu warunków określonych w art. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2003 o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U.2003  Nr 64, poz. 592 ).

Bliższych informacji udziela się w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Walimiu lub telefonicznie pod numerem  (74) 8494350. Ogłoszenie o przetargu podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej : walim.bip.net.pl