Walim ,dnia  3.02.2005 r.

 

OGŁOSZENIE  Nr  5/2005

Wójt Gminy Walim  ogłasza

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż  nieruchomości  położonej  w  Jugowicach przy ulicy Głównej nr 4 , określonej  numerami działek  48/2, 48/4 ,48/5 

o łącznej powierzchni  7406 m 2 , stanowiącej własność Gminy Walim , zabudowanej : budynkiem  mieszkalno-biurowym , krytym dachówką , dwukondygnacyjnym  o pow. użytkowej 341,0 m 2  i kubaturze 2510 m 3   oraz budynkiem  gospodarczym  złożonym z magazynów i zaplecza biurowego , jednokondygnacyjnym , krytym eternitem i blachą falistą o pow. użytkowej  450,6 m 2 .

Nieruchomość wykazana jest w księdze wieczystej Nr 7956 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu i wolna jest od obciążeń oraz  praw osób trzecich.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości nie został uchwalony.

Sposób zagospodarowania nieruchomości : w ewidencji  gruntów nieruchomość oznaczona jest klaso- użytkiem B-tereny mieszkaniowe oraz Bp-zurbanizowane  tereny niezabudowane. W nieaktualnym planie

zagospodarowania  przestrzennego Gminy Walim  nieruchomość  przeznaczona jest  pod rzemiosło wytwórcze , natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Walim przeznaczona jest na cele mieszkaniowe i usługi.

                           Cena wywoławcza     ?  96 000,00 zł

                 Wadium    ?   9 600,00 zł

                             Koszty dokumentacji ?   2 618,80 zł,-

Przetarg odbędzie się   w dniu  10 marca  2005 r. o godz. 10 00

w Urzędzie Gminy w Walimiu  ul. Boczna nr 9

Warunkiem  przystąpienia  do przetargu jest  dokonanie wpłaty wadium . Wadium można wpłacać gotówką  w kasie Agencji PKO w Walimiu  lub realizować  płatność w formie przelewu  bankowego  lub elektronicznego na konto Gminy Walim   PKO BP S.A. I Oddział Wałbrzych  62 1020 5095 0000  5802 0011  2524 najpó?niej do 4 marca 2005 r .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Cena  nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest  jednorazowo nie pó?niej niż do dnia zawarcia  umowy notarialnej, przy czym za termin  potwierdzający dokonanie wpłaty  na konto uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy .  Termin  umowy notarialnej  zostanie  wyznaczony w ciągu 21 dni  od  dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nie  przystąpienie do zawarcia umowy powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni  niebyłym .

Przetarg jest ważny bez  względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej .

O wysokości postąpienia  decydują  uczestnicy przetargu, przy czym nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem   w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wójt  Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja

o odwołaniu  przetargu  musi być  niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Sprzedawca  zobowiązuje  kupującego do terminowego uiszczania opłat  podatkowych oraz do pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości  tj. opłata sądowa  i notarialna .

Okazanie  granic  działki na wniosek i koszt nabywcy .

Szczegółowe  informacje  można  uzyskać w Urzędzie Gminy w Walimiu , pokój nr 7

Tel. 8 494 350 .

Termin do złożenia wniosku  przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce  nieruchomościami

upłynął  2 lutego 2005 roku .

Ogłoszenie   podlega opublikowaniu u na stronie  internetowej walim.bip.net.pl

 

Należność płatna po zamieszczeniu ogłoszenia przelewem po otrzymaniu faktury VAT

Referat Finansowy w/m