Pełnomocnik Spółki
Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o.
w organizacji
58-320 WALIM ; ul. Długa 8
w imieniu Gminy Walim
ogłasza przetarg nieograniczony do wartości 40.000
na:
ObsługÄ? zasobów komunalnych Gminy Walim
oraz administrowanych budynków Wspólnot Mieszkaniowych w roku 2oo8
roboty elektryczne
 
Roboty rozliczane będą kosztorysem powykonawczym
Kryteria oceny ofert:
stawka kosztorysowa roboczogodziny + narzuty " 100%
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest do pobrania z tej strony internetowej
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do 10 marca 2oo8 roku do godz. 10oo
Otwarcie ofert następi w tym samym dniu o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:
Czesław KALITA   tel. 074 - 8457324 w godz. od 800 do 1000.
Postępwanie nie jest poprzedzone wstępną klasyfikację.
 
                                         Pełnomocnik Spółki
                   Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w organizacji
               Czesław KALITA