Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

UNIEWAŻNIONO Postępwania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie inwentaryzacji i wyceny nieruchomości Gminy Walim na potrzeby Gmina Walim

MG/1/2006
Walim, 2006-12-18
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
 
dot.: postępwania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie inwentaryzacji i wyceny nieruchomości Gminy Walim na potrzeby Gmina Walim. Nr sprawy: MG/1/2006.
 
Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41 Pzp Gmina Walim zawiadamia o wszcząciu postępwania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Walim
ulica Boczna 9
59-320 Walim
Strona walim.bip.net.pl
E-mail ugwalim@wp.pl
 
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
 
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częśiowych:
Czynności w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości wraz z niezbędną dokumentację wykonywane na terenie Gminy Walim.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częśiowych.
 
Wspólny Słownik Zamówień: 700000000-1
 
 
Słownictwo główne
Słownictwo uzupeśniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
usługi w zakresie nieruchomości
 
Dodatkowe przedmioty
 
 
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
6) Termin wykonania zamówienia:
15.01.2009
 
7) Opis warunków udziału w postępwaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speśniania tych warunków:
 
Oprócz warunków ustawowych Wykonawca musi wykazać się, co najmniej trzema referencjami z innych urządów lub instytucji o wykonywaniu prac w zakresie przedmiotowego zamówienia.
 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium ceny. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
cena
100
 
10) miejsce i termin składania ofert:
 w siedzibie zamawiającego Gmina Walim
ulica Boczna 9
59-320 Walim
Pokój nr 1 - Sekretariat
 
do dnia 2006-12-28 do godz. 12.00
 
11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl
 
12) miejsce i termin otwarcia ofert:
 
w siedzibie zamawiającego Gmina Walim
ulica Boczna 9
59-320 Walim
Pokój nr 1 - Sala Narad
 
dnia 2006-12-28 o godz. 12.30.
                         
13) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-01-26
                          
14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
- nie dotyczy
 
15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
- nie dotyczy
 
16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
- nie dotyczy
 
 
 
 
 
____________________________________
Gmina Walim
 

Załączniki

SIWZ (108.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 1 Formularz ofertowy (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 2 Formularz cenowy (50.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 4 Projekt Umowy (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o unieważnieniu postępwania (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2006-12-18 10:52:09
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2007-08-06 14:58:09
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:17
Ilość wyświetleń:1500

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij