AI/Droga 154/09/2006

  

 

 

 

 Walim, 2006-09-12

  

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

    

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Odbudowa drogi gminnej nr 154 /ul. Bystrzycka/ w Dziećmorowicach na potrzeby Gmina Walim. Nr sprawy: AI/Droga 154/09/2006.

 Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2  Pzp Gmina Walim zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 Gmina Walim

 Ulica Boczna 9

 58-320 Walim

 Strona walim.bip.net.pl

 E-mail ugwalim@wp.pl

   2) Określenie trybu zamówienia:

 przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

 3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl

 4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 Odbudowa drogi gminnej klasy D, szerokości 3,0m, długości 416,1m o nawierzchni z asfaltu ścieralnego.

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 Wspólny Słownik Zamówień: 45.23.31.20-6

 

 

 

 

 

Słownictwo główne

 

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

 

Główny przedmiot

 

Roboty w zakresie budowy dróg

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

 

 

 

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 6) Termin wykonania zamówienia:

 do 30.11.2006

 7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 Oprócz warunków ustawowych Wykonawca musi wykazać realizację, jako generalny wykonawca, w latach 2004-2006, co najmniej 3 robót drogowych nie mniejszych (rzeczowo i wartościowo - przy czym wartość określona będzie, jako wartość netto złożonej oferty) niż przedmiot zamówienia, potwierdzone zaświadczeniem lub referencjami inwestorów o należytym ich wykonaniu

 8) Informacja na temat wadium:

 2.000,00zł

 9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

 

Nazwa kryterium

 

Waga

 

cena

 

100

 

 

  

 10) miejsce i termin składania ofert:

 w siedzibie zamawiającego:

 Gmina Walim

 Ulica Boczna 9

 58-320 Walim

 pokój nr 1 - Sekretariat

   do dnia 2006-09-19 do godz. 10.00

11)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl

 12) miejsce i termin otwarcia ofert:

 w siedzibie zamawiającego:

 

 Gmina Walim

 Ulica Boczna 9

 58-320 Walim

 Pokój nr 1-Sala Narad

 dnia 2006-09-19 o godz. 10.30.

 13) termin związania ofertą

 

 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-10-18

 14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 - nie dotyczy

 15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 - nie dotyczy

 16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 - nie dotyczy

 

 

 

____________________________________

 Wójt Gminy Walim - Józef Piksa