zak. mat. biur.

Walim, 2006-07-13

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa  

Wartość zamówienia poniżej 6.000 euro

 

nazwa zamówienia: ?Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do siedziby zamawiającego?.

 

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Urząd Gminy Walim

Ulica Boczna 9

58-320 Walim

tel. 074/8494340, fax 074/8494355

Strona WWW.bip.walim.pl

E-mail urząd@walim.pl

 

 

2) Określenie trybu zamówienia:

tryb-przetarg nieograniczony

 

3)    

      Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie  dokumentacja przetargowa dotycząca zamówienia:WWW.bip.walim.pl

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do siedziby zamawiającego zgodnie z wykazem materiałów biurowych zał. Nr 1 i eksploatacyjnych zał. Nr 2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferta musi obejmować cały asortyment zarówno materiałów biurowych jak i eksploatacyjnych.

Oferty nie spełniające tego wymogu będą odrzucone.

 

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

do 31 grudnia 2007 roku

 

 

 

 Kryteria oceny ofert :

 

Nazwa kryterium

Waga

 cena

100 %

 

 

 

 

7) miejsce i termin składania ofert:

  w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Walim

Ulica Boczna 9

58-320 Walim

Pokój nr 1

 

 

 

do dnia 2006-07-21 do godz. 15:00

 

                         

8) termin związania ofertą

okres 30 dni  , tj. do dnia 2006-08-20

 

9) osoba do kontaktu ze strony zamawiającego Renata świerszczak tel. 074/8494340

                          

 

 

 

 

____________________________________

Nazwa zamawiającego