G/2/06/AI

Walim, 2006-05-29

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana 

 

nazwa zamówienia:

  Modernizacja drogi gminnej - ul. Gazowa w Jugowicach, Gmina Walim

  Projekt Nr Z/2.02/III/3.1/488/04

 

  1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

  Gmina Walim

Ulica Boczna 9

58-320 Walim

Strona WWW.bip.walim.pl

E-mail urzad@walim.pl

pon. 7.00 - 16.00

wt. - pt. 7.30 - 15.30

 

  2) Określenie trybu zamówienia:

  przetarg nieograniczony

 

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: walim.bip.net.pl

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

  Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii            Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa    polegająca na modernizacji drogi gminnej o długości 1,518km, w tym 1,159km stanowi jezdnia a         0,359km zjazdy do posesji. W ramach zadania zostanie zmodernizowany przepust ramowy    przez rzekę. Wzdłuż drogi zostaną położone chodniki o łącznej długości 1,011km oraz ścieżka             rowerowa o długości 1,160km.

  Nastąpi przełożenie sieci energetycznych niskiego napięcia.

 

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

  Wspólny Słownik Zamówień: 45.23.31.20-6 - roboty w zakresie budowy dróg

 

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

45233140-2 roboty drogowe

 

Dodatkowe przedmioty

45221111-3 mosty drogowe

 

Dodatkowe przedmioty

45233222-1 roboty w zakresie chodników

 

Dodatkowe przedmioty

45233162-2 ścieżki rowerowe

 

Dodatkowe przedmioty

45232200-4 roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

12.06.2006 - 30.06.2007

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.      Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe określone w art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spełnienie tych warunków wymaga złożenia następujących informacji i dokumentów:

2.      Firma Wykonawcy musi prowadzić działalność, co najmniej przez okres 5. lat licząc do daty upływu terminu złożenia oferty i wykonać w tym czasie, w latach 2001-2005, jako generalny wykonawca, co najmniej: 3 zadania drogowe i 3 zadania mostowe /rozdzielnie/ o charakterze i wartości netto nie mniejszej niż elementy przedmiotu zamówienia określone w złożonej ofercie, potwierdzonych referencjami inwestorów. Wartości zadań netto w referencjach nie mogą być mniejsze niż oferowane w formularzu cenowym, dla: mostowych, jak w Lp. 1 formularza cenowego - Przepust ramowy przez rzekę; drogowych, jak w Lp. 2 formularza cenowego - Droga, zjazdy oraz elementy odwodnienia.

3.      Wykonawca musi wskazać osobę lub osoby odpowiedzialną(e) za realizację zamówienia, która(e) posiada(ją) stosowne uprawnienia w realizacji robót, takich jak elementy przedmiotu zamówienia /zadania drogowe i mostowe/, i która(e) w okresie ostatnich 3. lat. tj. 2003-2005r. zrealizowała(y), co najmniej 4 zadania /2 drogowe i 2 mostowe/ o charakterze i wartości netto nie mniejszej niż przedmiot zamówienia, określony w złożonej ofercie.

4.      Wykonawca musi udokumentować stosownym zaświadczeniem banku możliwość dysponowania środkami finansowymi w okresie trwania umowy w wielkości, co najmniej 40% wartości zamówienia brutto, określonymi w złożonej ofercie

 

8) Informacja na temat wadium:

Wykonawca musi wnie?ć wadium wysokości 40.000,00zł

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

 

 

10) miejsce i termin składania ofert:

  w siedzibie zamawiającego Gmina Walim

Ulica Boczna 9

58-320 Walim

Pokój nr 1

 

do dnia 2006-06-27 do godz. 10:00

 

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

 

  w siedzibie zamawiającego Gmina Walim

Ulica Boczna 9

58-320 Walim

Pokój nr 1 - Sala Narad

 

dnia 2006-06-27 o godz. 10:30.

                         

12) termin związania ofertą

okres 30 dni, tj. do dnia 2006-07-26

                          

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

w przedmiotowym przetargu nie ma zastosowania umowa ramowa

 

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

w przedmiotowym przetargu nie ma zastosowania dynamicznego systemu zakupów

 

13) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

w przedmiotowym przetargu nie ma zastosowania aukcja elektroniczna

 

 

 

 

____________________________________

Nazwa zamawiającego