Rem. ul. Długa

 

Walim, 2006-05-19

 

  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia:

Remont odcinka drogi gminnej ul. Długa w Walimiu

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Walim

Ul. Boczna 9

58-320 Walim

Strona WWW.bip.walim.pl

E-mail : urzad@walim.pl

..............................

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W siedzibie zamawiajacego Walim ul. Bpoczna 9 pok. nr 14 lub za zaliczenim pocztowym

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: Cena

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

_Przedmiot zamówinia obejmuje remont odcinka drogi gminnej na długości 62 mb wraz z jej odwodnieniem. Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej

 

 

kod CPV  45233140 - 2 roboty drogowe

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia: 31.08.2006r

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

Wykonawca musi wykazać doświadczenie w realizacji  zadań o charakterze przedmiotu zamówienia  i udokumentować zrealizowanie w 2005r co najmniej dwóch zadań t.j. remontu lub budowy drogi o długości nie mniejszej niż 100mb, potwierdzone oświadczeniami o ich należytm wykonaniu przez inwestorów.

 

 

8) Informacja na temat wadium:

 

1500,00 zł

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

--------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                           |Waga    |

--------------------------------------------------------

|Cena                                       |100     |

--------------------------------------------------------

 

 

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gmina Walim

Ul. Boczna 9

58-320 Walim

 

Pokój nr 1

 

do dnia 2006-06-05 do godz. 10:00

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

 

w siedzibie zamawiającego

 

Gmina Walim

Ul. Boczna 9

58-320    Walim

 

Pokój  nr 1

dnia 2006.06.05

o godz. 10:30

                     

12) termin związania ofertą

okres 30

dni , tj. do dnia 2006-07-05

                                               

___________________________________

Gmina Walim