mat. bud

 

Walim, 2006-05-18

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia:

Zakup materiałów budowlanych, instalacyjnych, drogowych oraz narzędzi wg. załączonego wykazu

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Walim

Ul. Boczna 9

58-320 Walim

Strona WWW. bip. walim.pl

E-mail : urzad@walim.pl

..............................

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

w sidzibie  zamawiajacego  (pok. nr 14) lub za zaliczeniem pocztowym

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 20,00 zł + podatek VAT

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem  zamówienia jest dostarczenie na teren Gminy Walim w miejsce wskazane przez Zamawiajacego materiałów budowlanych, instalacyjnych, drogowych i narzędzi zgodnie z załączonym wykazem stanowiacym załącznik do SIWZ. W cenie materiałów i narzędzi należy uwzględnić koszty ich transportu do Zamawiającego

 

28811000-0  - materiały budowlane

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia: termin wykonania zamówienia

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

Złożona oferta musi zawierać wycenę wszystkich materiałów wyszcególnionych w załączniku nr 1. , w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako nie zgodna z treścią SIWZ

 

8) Informacja na temat wadium:

nie dotyczy

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

-----------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                 |Waga    |

--------------------------------------------------|Cena                                                            |100     |

------------------------------------------------------------

 

 

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gmina Walim

Ul. Boczna 9

58-320 Walim

Pokój nr 1

 

do dnia 2006-05-31 do godz. 12:00

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

 

w siedzibie zamawiającego

 

Gmina Walim

ul. Boczna 9

58-320 Walim

Pok. nr 1

dnia 2006.05.31 o godz. 12:30.

                         

12) termin związania ofertą

okres 30 dni , tj. do dnia 2006-06-30

                                             

____________________________________

Gmina Walim