Plan lasu

 

Walim, 2006-05-16

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie "Uproszczonego planu urządzenia lasu" dla lasów należących do Gminy Walim

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Walim

ul. Boczna 9

58-320 Walim

Strona WWW. bip. walim. pl

E-mail :  urzad@walim. pl

..............................

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

w siedzibie zamawiajacego lub za zaliczeniem pocztowym

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 20,00 zł + podatek VAT

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie "Uproszczonego planu urządzenia lasu"   na okres  od.01.01.2007 do 13.12.20016r zgodnie z Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 20 grudnia 2005r  ( Dzu. U. Nr 256 poz. 2151) dla lasów należących do Gminy Walim, których powierzchnia wynosi ok. 75 ha.

Wszelkie koszty na etapie realizacji przedmiotu zamówienia ponosi wyknawca.

 

 

kod CPV  - 77231000-8  usługi gospodarki leśnej

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia: 31.10.2006r

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawca musi posiadać ważne na okres realizacji przedmiotu zamówienia  zezwolenie na wykonywanie planów urządzenia lasu wydane prze Ministra środowiska

 

8) Informacja na temat wadium:

nie

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

--------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium |Waga   

--------------------------------------------------------

|Cena             |100

--------------------------------------------------------

 

 

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gmina Walim

ul. Boczna 9

58-320 Walim

Pok. nr 1

 

do dnia 2006-05-31 do godz. 10:00

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

 

w siedzibie zamawiającego

 

Gmina Walim

ul. Boczna 9

58-320 Walim

Pok. nr 1

 

 

 

dnia 2006.05.31 o godz. 10:30.

                         

               

____________________________________

Gmina Walim