Proj. GOK

 

Walim

2006-05-15

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie projektów technicznych na wykonanie remontów kapitanych i termomodernizacji  obiektów kultury na terenie Gminy Walim

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Gminny Ośrodek Kultury

Ul. Kościuszki 2

58-320   Walim

 

 

Strona WWW  : bip.walim.pl,  www.gokwalim.go.pl

 

E-mail  gokwalim@wp.pl

 

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne:

20,00 zł netto + podatek VAt -22%

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wykonanie remontów kapitalnych wraz z termomodernizacja i  infrastruktura towarzyszącą dla nastepujacych 2 szt obiektów kultury:

1)  Ośrodek Kultury w Dziećmorowicach ul. Sienkiewicza 75 - kubatura budynku wynosi ok. 4500 m3

2)  Ośrodek Kultury po byłej  Stacji PKP w Jugowicach - kubatura budynku wynosi 2314 m3

Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie inwentaryzacji budowlanej wszystkich obiektów

- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie i formie zgodnej z § 4 ust.1do 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r na wykonanie robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę

-przygotowanie wniosków do decyzji celu publicznego

- opracowanie kosztorysów inwestorskich dla każdego obiektu odrębnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r ( Dz.U.nr 130 , poz. 1389)

-uzupełnienie i aktualizacja map do celów projektowych oraz pozyskanie wypisów z rejestru gruntów

- wykonanie specyfikacji technicznej robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

- uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, opinii, raportów, operatów, badań i uzgodnień do pozwolenia na budowę oraz realizacji przedmiotu zamówienia

- uzyskanie pozwolenia na budowę dla każdego obiektu odrębnie.

 

Wszelkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na etapie jej realizacji ponosi Wykonawca.

 

 

kod CPV  - 742200000-7  - usługi architektoniczne i podobne

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia: 30.10.2006r

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

- Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe określone w art. 22 Ustawy Prawo zamówień publicznych

- Wykonawca musi wykazać realizację co najmniej  3 projektów  (  pojedyńczych budynków o kubaturze nie mniejszej niż  2500 m3)  o charakterze przedmiotu zamównienia wykonanych w okresie 2003- 2006 r  potwierdzone referencjami należytego ich wykonania

 

8) Informacja na temat wadium:

1.000,00 zł

 

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

--------------------------------------------------------Nazwakryterium                                                |Waga    |

--------------------------------------------------------

|Cena                                                            |100     |

----------------------------------------------------------------------

 

 

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego