ING/1/06/AI

 

Walim, 2006-03-16

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji projektu Nr Z/2.02/III/3.1/488/04 pn. "Modernizacja drogi gminnej - ul. Gazowa w Jugowicach, Gmina Walim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

Cena usługi określona jest wska?nikiem procentowym w stosunku do wartości robót netto plus obowiązujący podatek VAT

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Walim

Ulica Boczna 9

58-320 Walim

walim.bip.net.pl

aleksandraignaszak@wp.pl

pon. 8.00 - 16.00,

wt. pt. 7.30 - 15.30

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

przesyłką pocztową lub w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, pok. nr 8, w godz. 8.00 - 11.00

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: bezpłatne

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest usługa - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie określonym w art. 25, 26 Ustwy z 7.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 207, poz. 2016 z 2003r. z pó?n. zm.).

Pełnieniem funkcji inspektora nadzoru objęty jest proces budowlany, który polega na modernizacji drogi gminnej o długości 1,518km, w tym 1,159km stanowi jezdnia a 0,359km zjazdy do posesji. W ramach zadania budowlanego  zostanie zmodernizowany most. Wzdłuż drogi zostaną położone chodniki o łącznej długości 1,011km oraz ścieżka rowerowa o długości 1,160km. Nastapi również przełożenie sieci energetycznych niskiego napięcia.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

kod CPV 74231540-4

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia: 24.04.2006 - 30.06.2007

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe określone w art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Od Wykonawcy wymaga się złożenia następujących informacji i dokumentów:

1. Wykonawca musi przedłozyć kserokopię uprawnień budowlanych w zakresie wynikającym z art. 14, ust. 1, pkt. 2a, 2b Ustawy Prawo Budowlane.

2. Wykonawca musi przedłożyć kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego.

 

8) Informacja na temat wadium:

brak wadium

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                          |Waga|

------------------------------------------------------------------

|Cena                                                      |100|

------------------------------------------------------------------

 

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gmina Walim

Ulica Boczna 9

58-320 Walim

Pokój nr 1

 

do dnia 2006-04-12 do godz. 10:00

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

 

w siedzibie zamawiającego

 

Nazwa zamawiającego Gmina Walim

Ulica Boczna 9

58-320 Walim

Pokój nr 1 - Sala narad

 

dnia 2006-04-12 o godz. 10.30.

                                                    

____________________________________

Gmina Walim