Walim, 2006-03-16

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie projektu technicznego na budowę mostu ul. Letniskowa w Zagórzu Śląskim

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Walim

ul. Boczna 9

58-320 Walim

Strona WWW.bip.walim.pl

E-mail : przetargi @ walim.pl

..............................

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

w siedzibie Zamawiajacego pok. nr 14 lub za zaliczeniem pocztowym

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 20,00 zł

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Opracowanie dokumentacji projektowej  w zakresie i formie zgodnej z § 4 ust. 1 pkt 1 do 4 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r na  wykonanie robót budowlanych dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego

- aktualizacja mapy do celów projektowych

- uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień dla uzyskania pozwolenia na budowę

- opracowanie raporu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

- uzyskanie pozwolenia na budowę

 

 

kod CPV - 74232230-5 - usługi projektowania mostów

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia: 31.05.2006r

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

- Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe określone w  art.22 Ustawy Prawo zamówień publicznych

 

- Wykonawca musi wykazać wykonanie co najmniej 3  zadań o charakterze przedmiotu zamówienia wykonanych w okresie 2003-2005 potwierdzone referencjami należytego wykonania

 

8) Informacja na temat wadium:

1500,00 zł

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

|Cena                                                            |100     |

---------------------------------------------------------------------------

 

 

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gmina Walim

ul. Boczna 9

58-320 Walim

Pokój nr 1

 

do dnia 2006-03-31 do godz. 10:00

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

 

w siedzibie zamawiającego

 

gmina Walim

ul. Boczna 9

58-320 Walim

Pokój nr 1

 

 

 

 

dnia 2006.03.31 o godz. 10:30.