G/1/06/AI

 

Walim, 2006-02-08

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedmiot zamówienia:

 

Modernizacja drogi gminnej - ul. Gazowa w Jugowicach, Gmina Walim

Projekt Nr Z/2.02/III/3.1/488/04

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Walim

Ulica Boczna 9

58-320 Walim

 

walim.bip.net.pl

e-mail: aleksandraignaszak@wp.pl

Godziny urzędowania:

pon. 8.00 - 16.00

wt. - pt. 7.30 - 15.30

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

przesyłką pocztową lub w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, pok. 8, w godz. 8.00 - 11.00

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: bezpłatne

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa polegająca na modernizacji drogi gminnej o długości 1,518km, w tym 1,159km stanowi jezdnia a 0,359km zjazdy do posesji. W ramach zadania zostanie zmodernizowany most. Wzdłuż drogi zostaną położone chodniki o łącznej długości 1,011km oraz ścieżka rowerowa o długości 1,160km.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

kod CPV - 45.23.31.20-6 - roboty w zakresie budowy dróg

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia: 24.04.2006 - 30.06.2007

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe określone w art.22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spełnienie tych warunków wymaga złożenia następujących informacji i dokumentów:

1. Wykonanwca musi przedłożyć aktualny dokument rejestrowy uprawniający do wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Firma Wykonawcy musi prowadzić działalność, co najmniej przez okres 5. lat licząc do daty upływu terminu złożenia oferty i wykonać w tym czsie, w latach 2001-2005, jako generalny wykonawca, co najmniej 5 zadań o charakterze i wartości nie mniejszej niż przedmiot zamówienia określony w złożonej ofercie, potwierdzonych referencjami inwestorów.

3. Wykonawca musi wskazać osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia, która posiada stosowne uprawnienia, co najmniej 5. letni staż pracy w realizacji robót, takich jak przedmiot zamówienia, i która w okresie ostatnich 3. lat. tj. 2003-2005r. zrealizowała, co najmniej 3 zadania o charakterze i wartości nie mniejszej niż przedmiot zamówienia, określony w złożonej ofercie.

4. Wykonawca musi udokumentować stosownym zaświadczeniem banku możliwość dysponowania środkami finansowymi w okresie trawania umowy w wielkości, co najmniej 40% wartości zamówienia, określonymi w złożonej ofercie

 

8) Informacja na temat wadium:

40.000,00zł

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

 

 

 

 

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gmina Walim

Ulica Boczna 9

58-320 Walim

Pokój nr 1

 

do dnia 2006-03-24 do godz. 10:00

 

 

11) termin związania ofertą

okres  dni , tj. do dnia 2006-05-23

 

12)

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Prezesowi UZP dnia 2006-01-30

 

 

____________________________________

Gmina Walim

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego