Z-1/n/06

 

 

Walim, 2006-01-23

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Walimiu - Projekt Nr Z/2.02/III/3.1/487/04

 

 

 

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

 

Gmina Walim

 

Ul. Boczna 9

 

58-320    Walim

 

 

 

Strona WWW. bip. walim.pl

 

 

E-mail : przetargi@walim.pl

 

..............................

 

 

2) Określenie trybu zamówienia:

 

przetarg nieograniczony

 

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

za zaliczeniem pocztowym lub w siedzibie Zamawiajacego - Urząd Gminy Walim ul. Boczna 9  pok. Nr 14 w godz. od 8:00 do 11:00.

 

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 30,00 zł

 

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu współfinansowango ze środków Unii Europejskiej z funduszu EFRR polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej ul. Wyszyńskiego,Konopnickiej i Szkolnej w Walimiu o łącznej długości 0,55 km wraz z budową pompowni - 1 szt i przykanalików do budynków w ilości 8 szt.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 

kod CPV  - 45.23.24.40-8

 

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 

6) Termin wykonania zamówienia:  od dnia 04.05.2006r do dnia 15.12.2006r

 

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

 

Wykonawca musi spełniać warunki ustawowe określone w art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Potwierdzenie spełnienie tych warunków wymaga złożenia następujacych informacji i dokumentów:

 

1. Wykonawca musi przedłożyć aktualny dokument rejestrowy uprawniajacy do wykonania przedmiotu zamówienia

 

2. Firma musi prowadzić działalność co najmniej 3 lata od daty upływu terminu złożenia oferty i wykonać w tym czasie t.j w latach 2003 do 2005 jako generalny wykonawca co najmniej 3 zadania o charakterze i wartości nie mniejszej niż przedmiot zamówienia określony w złożonej ofercie potwierdzone referencjami inwestorów.

 

3. Wykonawca musi wskazać osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia, która posiada stosowne uprawnienia , co najmniej 5 -letni staż w realizacji robót takich jak przedmiot zamówienia, która w okresie ostatnich trzech lat tj. 2003 -2005 zrealizowała co najmniej 3 zadania o charakterze i wartości nie mniejszej niż przedmiot zamówienia określony w złożonej ofercie.

 

4. Wykonawca musi udokumentować stosownym zaświadczeniem banku możliwość do dysponowania środkami finansowymi w okresie trwania umowy w wielkości co najmniej 40% wartości zamówienia określonego w ofercie.

 

 

 

8) Informacja na temat wadium:

 

15.000,00 zł

 

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------

 

| Nazwa kryterium                                                |Waga    |

 

---------------------------------------------------------------------------

 

|Cena                                                            |100     |

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

10) miejsce i termin składania ofert:

 

w siedzibie zamawiającego

 

 

Gmina Walim

 

Ul. Boczna 9

 

58-320    Walim

 

 

 

Pokój nr 1

 

 

do dnia 2006-03-17 do godz. 10:00

 

 

 

11) termin związania ofertą

 

okres 60  dni , tj. do dnia 2006-05-16

 

 

12)

 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Prezesowi UZP dnia 2006-01-23

 

 

____________________________________

 

 

Gmina Walim

 

 

 

 


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego