Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

2016-01-07, Dostawa materiałów budowlanych do wyznaczonych miejsc na terenie Gminy Walim

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 3912-2016 z dnia 2016-01-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Dostawa materiałów budowlanych zgodnie z wykazami stanowiącymi załączniki 2A, 2B i


MB/1/2016                                                                                                        Walim, 09.02.2016 r.

Walim: Dostawa materiałów budowlanych do wyznaczonych miejsc

na terenie Gminy Walim
Numer ogłoszenia: 28644 - 2016; data zamieszczenia: 09.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 3912 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych do wyznaczonych miejsc na terenie Gminy Walim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych zgodnie z wykazami stanowiącymi załączniki 2A, 2B i 2C do SIWZ. Ceny zawierają koszt transportu, dostarczenia i wyładunku we wskazanych miejscach na terenie Gminy Walim. Transport odbywać się ma najkrótszą z możliwych tras. Przetarg obejmuje trzy rodzaje (3 części) dostaw: 1) kostka, cement, itp. (wyszczególnione w zał. nr 2A) 2) kruszywa (wyszczególnione w zał. nr 2B) 3) pozostałe materiały budowlane (wyszczególnione w zał. nr 2C). Do realizacji każdej z trzech części zamówienia wybrani zostaną odrębni wykonawcy oferujący najniższe ceny za część I, II i III zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.81.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Kostka, cement, itp.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Materiały Budowlane TOP s. c. 58-330, Ul. Noworudzka 17a, 58-330 Jedlina Zdrój, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 105691,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 138544,13
 • Oferta z najniższą ceną: 138544,13 / Oferta z najwyższą ceną: 149459,33
 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Kruszywa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPHiUR TRANS-KIER Sp. z o.o.,, Ul. Piastowska 31, 58-340 Głuszyca, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65040,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 61930,50
 • Oferta z najniższą ceną: 61396,68 / Oferta z najwyższą ceną: 63590,00
 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: Pozostałe materiały budowlane

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOMALIK, Ul. Kłodzka 25B, 58-330 Jedlina Zdrój, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97560,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 121449,80
 • Oferta z najniższą ceną: 120680,21 / Oferta z najwyższą ceną: 254484,54
 • Waluta: PLN .

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 


 

MB/1/2016                                                                                                                   Walim, 25.01.2016 r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego, numer sprawy: MB/1/2016

Nazwa zadania: "Dostawa materiałów budowlanych do wyznaczonych miejsc na terenie Gminy Walim"

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

Część I - Materiały Budowlane TOP s. c. Ul. Noworudzka 17a 58-330 Jedlina Zdrój

Część II - PPHiUR "TRANS-KIER" Sp. z o.o., Ul. Piastowska 31 58-340 Głuszyca

Część III - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TOMALIK" Ul. Kłodzka 25B 58-330 Jedlina Zdrój

Uzasadnienie wyboru: Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu, a treść ofert odpowiada treści SIWZ. Oferty otrzymały największą ilość punktów dla danej części zamówienia i uznane zostały za najkorzystniejsze. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Kryteriami oceny ofert były: cena oferty brutto oraz termin wykonania zlecenia jednostkowego.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny. Wybrani Wykonawcy zobowiązani są stawić się na podpisanie umów w dn. 05.02.2016 r. w siedzibie Zamawiającego.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty brutto/ termin realizacji

PUNKTY

(cz. I)

Cena oferty brutto/ termin realizacji

PUNKTY

(cz. II)

Cena oferty brutto/ termin realizacji

PUNKTY

(cz. III)

1

METALZBYT-HURT Sp. z o.o.

Ul. Bardowskiego 2

43-300 Bielsko-Biała

254 484,54 / 3 dni

46,47 pkt

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TOMALIK" Ul. Kłodzka 25B

58-330 Jedlina Zdrój

149 459,33 / 1 dzień

92,84 pkt

63 590,00 / 1 dzień

96,62 pkt

121 449,80 / 1 dzień

99,38 pkt

3

PPHiUR "TRANS-KIER"

Sp. z o.o., Ul. Piastowska 31

58-340 Głuszyca

61 930,50 / 2 dni

98,16 pkt

4

Materiały Budowlane TOP s. c.

Ul. Noworudzka 17a

58-330 Jedlina Zdrój

138 544,13 / 3 dni

98,00 pkt

61 396,68 / 3 dni

98,00 pkt

120 680,21 / 3 dni

98,00 pkt

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 


 

UWAGA !!!

Zamawiający wprowadza zmianę do treści ogłoszenia oraz do SIWZ i załączników.

Zmiana dostępna jest poniżej, natomiast zaktualizowane załączniki zamieszczono u dołu strony.

 

 


 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 3912-2016 z dnia 2016-01-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Dostawa materiałów budowlanych zgodnie z wykazami stanowiącymi załączniki 2A, 2B i2C do SIWZ. Ceny zawierają koszt transportu, dostarczenia i wyładunku we wskazanych miejscach na terenie Gminy Walim. Transport odbywać się ma.
Termin składania ofert: 2016-01-18


MB/1/2016                                                                                               Walim, 13.01.2016 r.

Numer ogłoszenia: 8982 - 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 3912 - 2016 data 07.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

.                  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).

.                  W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2018.

.                  W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


MB/1/2016                                                                                                           Walim, 07.01.2016 r.

 

Walim: Dostawa materiałów budowlanych do wyznaczonych miejsc na terenie

Gminy Walim
Numer ogłoszenia: 3912 - 2016; data zamieszczenia: 07.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych do wyznaczonych miejsc na terenie Gminy Walim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych zgodnie z wykazami stanowiącymi załączniki 2A, 2B i 2C do SIWZ. Ceny zawierają koszt transportu, dostarczenia i wyładunku we wskazanych miejscach na terenie Gminy Walim. Transport odbywać się ma najkrótszą z możliwych tras. Przetarg obejmuje trzy rodzaje (3 części) dostaw: 1) kostka, cement, itp. (wyszczególnione w zał. nr 2A) 2) kruszywa (wyszczególnione w zał. nr 2B) 3) pozostałe materiały budowlane (wyszczególnione w zał. nr 2C). Do realizacji każdej z trzech części zamówienia wybrani zostaną odrębni wykonawcy oferujący najniższe ceny za część I, II i III zamówienia.

II.1.5)

 

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.81.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2018.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ)
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik nr 1 do SIWZ 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia umowy, jeżeli fakt umocowania nie wynika z aktu rejestrowego. 3) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - wg załączników nr 2A, 2B, 2C do SIWZ

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Termin wykonania zlecenia jednostkowego - 2

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.01.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

 

Termin i miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad,

dn. 18.01.2016 r. godz. 12:15

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

Załączniki

SIWZ (138kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Formularz ofertowy (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2A (50.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2B (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2C (183kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 Oświadczenie art. 22 (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 Oświadczenie art. 24 (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 Wzór umowy (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 Lista podmiotów (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana SIWZ (138kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana zał. nr 1 Formularz ofertowy (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana zał. nr 5 Wzór umowy (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Gmina Walim
Źródło informacji:Justyna Kłos
Data utworzenia:2016-01-07 08:40:59
Wprowadził do systemu:Justyna Dobek
Data wprowadzenia:2016-01-07 08:41:12
Opublikował:Justyna Dobek
Data publikacji:2016-01-07 08:43:02
Ostatnia zmiana:2016-02-09 14:14:21
Ilość wyświetleń:2126

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij