Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 350338-2015 z dnia 2015-12-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania budynku Centrum obsługi ruchu turystycznego w ramach zadania Wykorzystanie Rezerwatu Góry Choina i kładki pieszej nad Jeziorem Bystrzyckim do utworzenia ścieżki edukacyjnej z ośrodkiem edukacji...
Termin składania ofert: 2016-01-07


Budynek/41/2015                                                                                              Walim, 21.01.2016 r.

Walim: Prace projektowe - budynek Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zagórzu Śląskim - III postępowanie
Numer ogłoszenia: 14198 - 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 350338 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace projektowe - budynek Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zagórzu Śląskim - III postępowanie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania budynku Centrum obsługi ruchu turystycznego w ramach zadania Wykorzystanie Rezerwatu Góry Choina i kładki pieszej nad Jeziorem Bystrzyckim do utworzenia ścieżki edukacyjnej z ośrodkiem edukacji ekologicznej na Zamku Grodno wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Budynek powinien być zlokalizowany w pobliżu parkingu oraz funkcjonalnie powiązany z Wodnym Światem - Akwarium wielkogabarytowym. Całość powinna spełniać wszystkie warunki techniczne jak dla budynków użyteczności publicznej. W skład opracowania projektowego powinny wchodzić: Wizualizacja projektowanych obiektów z zagospodarowaniem terenu Opracowania projektowe: - projekt budowlany, będący załącznikiem do decyzji pozwolenia na budowę, - projekt wykonawczy, zawierający szczegółowe rozwiązania techniczne nie ujęte w projekcie budowlanym, - szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - kosztorys inwestorski z podziałem na etapy wskazane przez Zamawiającego (kosztorysy powinny być wykonane do marca 2016). Wizualizacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Uzyskanie zatwierdzenia jest warunkiem przystąpienia do prac projektowych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO Zbigniew Mazij, Ul. Prądzyńskiego 111/5, 58-105 Świdnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33875,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 36285,00
 • Oferta z najniższą ceną: 36285,00 / Oferta z najwyższą ceną: 97785,00
 • Waluta: PLN .

 Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 


 

Budynek/41/2015                                                                                                         Walim, 08.01.2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego, numer sprawy: Budynek/41/2015

Nazwa zadania: "Prace projektowe - budynek Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zagórzu Śląskim - III postępowanie"

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 6) złożoną przez Wykonawcę:

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO

Zbigniew Mazij

Ul. Prądzyńskiego 111/5, 58-105 Świdnica

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a treść oferty odpowiada treści SIWZ. Oferta otrzymała 98,00 punktów i uznana została za najkorzystniejszą. Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Kryteriami oceny ofert były: cena oferty brutto oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dniu 19.01.2016 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji

Punkty

1

C+HO Ar

Aleksandra Machnicka Paweł Machnicki S.C.

Ul. Narutowicza 14B/11, 70-240 Szczecin

84 870,00

30.06.2016 r.

41,47

2

MBM Firma Konsultingowa i Projektowo - Badawczo - Budowlana Sp. z o.o.

Aleksandra Machnicka Paweł Machnicki S.C.

Ul. J. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław

97 785,00

15.06.2016 r.

35,99

3

 ARCHIPOLIS Biuro Projektów

Przemysław Kowalkowski

Ul. Ściegiennego 11/8, 45-709 Opole

44 280,00

30.06.2016 r.

79,49

4

Zygmunt Sztuka

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Budownictwa, Ul. Monte Cassino 3/3

65-561 Zielona Góra

40 098,00

30.06.2016 r.

87,78

5

ARCHIDOM Bernard Łopacz

Ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz

46 678,50

30.06.2016 r.

75,40

6

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO

Zbigniew Mazij

Ul. Prądzyńskiego 111/5, 58-105 Świdnica

36 285,00

31.05.2016 r.

98,00

7

OSA Biuro Projektowe Sp. z o.o.

Ul. Wspólna 23/3

61-479 Poznań

53 874,00

30.06.2016 r.

65,33

8

Przedsiębiorstwo Ekologiczne MARKO

Marek Masłowski

Ul. Legnicka 62 lok. 215, 54-204 Wrocław

67 650,00

30.04.2016 r.

54,03

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 

 


 

UWAGA !!! <Zmiana z dn. 04.01.2015 r.>

Zamawiający informuje, że usuwa z treści SIWZ omyłkowo wprowadzony zapis w pkt. VI ppkt. A.4), który brzmi: "Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia"

 


 

Budynek/41/2015                                                                                      Walim, 04.01.2016 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DN. 31.12.2015 R.

Pyt. 1. Jaki jest zakładany przez Zamawiającego szacunkowy koszt wykonania inwestycji?

Odp. 1. Zamawiający nie określa szacunkowego kosztu inwestycji.

Pyt. 2. Proszę o doprecyzowanie danych dotyczących wielkogabarytowego akwarium, a w szczególności:

- Czego dotyczą podane wymiary 3m x 8m (szerokość, długość, wysokość)? Brak trzeciego wymiaru.

- Proszę o doprecyzowanie pojęcia modułowości.

- Proszę o doprecyzowanie wymagań co do formy akwarium.

Odp. 2 Wymiary 2.3m x 8m (szerokość, długość), całkowita powierzchnia przeszkleń nie mniejsza niż

Pyt. 3. W części informacyjnej Programu Funkcjonalno-Użytkowego  istnieje inny numer działki objętej postępowaniem (92/2)  niż w nazwie zamówienia (97/2)

Proszę o podanie właściwego numeru działki.

Odp. 3.  Właściwy numer działki to 97/2.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 

 

 


 

Budynek/41/2015                                                                                      Walim, 29.12.2015 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DN. 23.12.2015 R.

 

Pyt. 1. Czy Wodny Świat - akwarium wielkogabarytowe - lokalizacja przy budynku centrum obsługi turystycznej jest istniejące czy projektowane  oraz czy w ramach tego zadania, czy odrębnego?

Odp. 1. Wodny Świat akwarium wielkogabarytowe ma być zaprojektowane w ramach tego zadania.

Pyt. 2.Czy można udostępnić załącznik mapowy z lokalizacją obiektu oraz uwarunkowaniami  otoczenia, zapewnieniem dojazdu itp.lokalizacją  uzbrojenia terenu, wielkości terenu opracowania, dostępności do dróg publicznych itp.

Odp. 2. Zamawiający nie dysponuje takim załącznikiem. Zaleca się zapoznanie z przedmiotem zamówienia w terenie.

Pyt. 3. Czy inwestor posiada dokumenty związane z realizacją zadania, zapewnienia dostawy mediów - tj. wody , kd, ks, energii elektrycznej, decyzje o WZ lub wypis z planu miejscowego uzgodnienia WKZ, decyzja środowiskowa, uzgodnienia obszaru Natura 2000 itp., lub może udostępnić informacje o braku konieczności uzgadniania ww dokumentacji?

Odp. 3.  Obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Pozostałych dokumentów Zamawiający nie posiada. Nie ma również możliwości udostępnienia informacji o braku konieczności uzgadniania ww dokumentacji.

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

 


 

UWAGA !!!

Zamawiający wprowadza zmiany do załącznika nr 5 do SIWZ tj. Program funkcjonalno - użytkowy. Zmiany dostępne poniżej.

 

 

Jest obecnie:

Ujęcie wody - indywidualne zgodnie z zapewnieniem dostaw

 

Nowy zapis:

Własne ujęcie wody (należy przyjąć za możliwe zastosowanie własnej stacji uzdatniania wody) - brak sieci wodociągowej w pobliżu, dostępne badania geotechniczne w dokumentacji projektowej zadania pn. "Budowa parkingu w Zagórzu Śląskim"

 


 

 

 

Budynek/41/2015                                                                                               Walim, 22.12.2015 r.

Walim: Prace projektowe - budynek Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zagórzu Śląskim - III postępowanie
Numer ogłoszenia: 350338 - 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.

.                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace projektowe - budynek Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zagórzu Śląskim - III postępowanie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania budynku Centrum obsługi ruchu turystycznego w ramach zadania Wykorzystanie Rezerwatu Góry Choina i kładki pieszej nad Jeziorem Bystrzyckim do utworzenia ścieżki edukacyjnej z ośrodkiem edukacji ekologicznej na Zamku Grodno wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Budynek powinien być zlokalizowany w pobliżu parkingu oraz funkcjonalnie powiązany z Wodnym Światem - Akwarium wielkogabarytowym. Całość powinna spełniać wszystkie warunki techniczne jak dla budynków użyteczności publicznej. W skład opracowania projektowego powinny wchodzić: Wizualizacja projektowanych obiektów z zagospodarowaniem terenu Opracowania projektowe: - projekt budowlany, będący załącznikiem do decyzji pozwolenia na budowę, - projekt wykonawczy, zawierający szczegółowe rozwiązania techniczne nie ujęte w projekcie budowlanym, - szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - kosztorys inwestorski z podziałem na etapy wskazane przez Zamawiającego (kosztorysy powinny być wykonane do marca 2016). Wizualizacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Uzyskanie zatwierdzenia jest warunkiem przystąpienia do prac projektowych..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

.                  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

.                   

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 1.300,00 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu (przelew) na konto Zamawiającego: Gmina Walim - PKO BP SA o/Wałbrzych, nr 08 1020 5095 0000 5802 0011 4272 z dopiskiem Wadium - Budynek/41/2015 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu (przelewem bankowym) należy dołączyć kserokopię potwierdzenia dokonania przelewu. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formach innych niż pieniądz, kserokopie dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy wpiąć do oferty, a oryginał dokumentu dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot po wyborze oferty najkorzystniejszej (np. w osobnej koszulce / kopercie złożonej wraz z ofertą). 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądał. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na pisemny wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę lub który został wykluczony z postępowania, bądź którego oferta została odrzucona. 8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

.           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)

.           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)

.           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)

.           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda wykazania, że wykonawca dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania - bez ograniczeń, w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej - architektonicznej - drogowej - instalacji elektrycznych i wod.- kan.

.           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - do oferty należy załączyć Załącznik nr 1 do SIWZ 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do podpisania oferty i zawarcia umowy, jeżeli fakt umocowania nie wynika z aktu rejestrowego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

.                  1 - Cena - 97

.                  2 - Termin wykonania zamówienia - 3

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia. 1) Zmiana terminu zakończenia zadania, a) przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, wskutek których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym, b) przedłużająca się w czasie procedura przetargowa. 2) Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę); b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; c) zmiana obowiązującej stawki VAT; 3) Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Termin i miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad,

dn. 07.01.2016 r. godz. 10:15

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman