ZO-Wiaty/4/2015                                                                                         Walim, 29.10.2015 r.

   

INFORMACJA O WYNIKU

 

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8.

 

W prowadzonym postępowaniu, tj.: zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Zakup i dostawa trzech wiat przystankowych" oferty nadesłało 5 firm:

 

Lp.

Nazwa

Cena brutto w zł

1

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe

"WAMET" Spółka Jawna

Dąbcze 99, 64-130 Rydzyna

17 250,00

2

"arret" Sp. z o.o.

Ul. Kopalniana 11, 41-807 Zabrze

14 910,00

3

"BUDOTECHNIKA" Sp. z o.o.

Bierawka 2a, 44-145 Pilchowice

16 908,81

4

"Kwadrat System" Włodzimierz Gawlak

Ul. Grudziądzka 18a, 86-160 Warlubie

18 000,00

5

"KOLOR PRINT" S.C.

Grażyna, Marek Olszowscy

Ul. Korczaka 14A, 39-300 Mielec

15 559,50

 

W prowadzonym postępowaniu odrzucono oferty nr 2 (niezgodność wymiarów oferowanych wiat z opisem przedmiotu zamówienia)

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

 

"KOLOR PRINT" S.C.

Grażyna, Marek Olszowscy

Ul. Korczaka 14A, 39-300 Mielec

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

                        


                                 

ZO-Wiaty/4/2015                                                                                    Walim, dn. 09.10.2015 r.

                                                          

                            

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. Wójt Gminy Walim zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu pn.

"Zakup i dostawa trzech wiat przystankowych"

(nazwa zadania)

o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro netto, którego przedmiotem jest:

zakup i dostawa trzech wiat przystankowych - szczegółowe informacje w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego pn. "Opis przedmiotu zamówienia".

 

2. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi : 2 lata

3. Termin wykonania zamówienia: 16.11.2015 r.

4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Ul. Boczna 9, 58-320 Walim) drogą pocztową lub faksem(nr faksu - 74 8494 355) do dnia 16.10.2015 r. godz. 14.00

5. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:

Pan Roman Gawryś tel. 74 8494 351

6. Kryteriami oceny ofert są:

Cena - 100%

7. Wybór oferty nastąpi w dniu 19.10.2015 r.

8. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

- oferta Wykonawcy

- gwarancja

- wizualizacja przedmiotu zamówienia

                                              

Załączniki do zapytania:

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Druk oferty

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman