Walim, dnia   23.09.2015 r.

Wójt Gminy Walim

ogłasza pisemny przetarg ograniczony

na oddanie w najem na okres 10 lat  tj. od 01.01.2016 roku do 01.01. 2026 roku, lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 173,10 m 2  stanowiącego Ośrodek Zdrowia,  położonego na parterze budynku w Walimiu, przy ulicy Bocznej nr 9 A z przeznaczeniem na  prowadzenie działalności medycznej w zakresie opieki zdrowotnej na podstawie kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Opis nieruchomości : lokal położony na parterze budynku złożony z pięciu gabinetów, trzech wc, pomieszczenia rejestracji, szatni, umywalni, pomieszczenia gospodarczego, komunikacji oraz wiatrołapu o łącznej powierzchni użytkowej 173,10 m 2  .

Nieruchomość określona numerem działki 328 stanowi własność Gminy Walim i wykazana jest w księdze wieczystej nr SW1W/00036751/9 prowadzonej w Sądzie Rejonowym

w Wałbrzychu.

Cena wywoławcza - 8,00 zł, za 1 m 2  miesięcznego czynszu najmu.

Do wylicytowanej stawki miesięcznego czynszu najmu za 1 m2  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % .

1. W przetargu mogą wziąć udział osoby oraz podmioty prowadzące działalność medyczną.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu musi nastąpić do dnia  20 października 2015 r. do godz. 1500 .

2. Udział w przetargu mogą zgłaszać  oferenci spełniający  następujące warunki :

a/ świadczą usługi w zakresie prowadzenia działalność medycznej,

b/ zobowiążą się do :

-         prowadzenia usług podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarzy internistę i pediatrę,

-         zapewnienia opieki  medycznej przez lekarzy specjalistów : ginekologa i stomatologa, 

-         prowadzenia punktu pobrań materiałów do badań oraz prowadzenie badań EKG,

-         zapewnienia pracy lekarza internisty 5 dni w tygodni w tym  co najmniej 1 dzień w tygodniu w godz. 1000 - 1700 ,

-         zapewnienia  rejestracji na dany dzień i  na inne terminy w formie: osobistej,  telefonicznej, za pośrednictwem osoby trzeciej,

-         świadczenia usług medycznych od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1700 w Ośrodku Zdrowia w Walimiu ul. Boczna 9 A, a w razie konieczności w domu chorego.

3. Oferenci składają ofertę w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, 58-320 Walim pok. Nr 1 w terminie do dnia 20 października  do godz.  1500 -  w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem

" zgłoszenie udziału w przetargu - Ośrodek Zdrowia " zawierającą:

a/ zgłoszenie udziału w przetargu z oznaczeniem oferenta :  imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę oferenta, telefon kontaktowy lub adres e-mail, datę sporządzenia oferty,

b/dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności medycznej w zakresie opieki zdrowotnej,

c/ aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Za aktualne uważa się dokumenty wystawione z datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed złożeniem oferty,

d/ oświadczenie o zobowiązaniu się do spełnienia warunków określonych w punkcie 2 b,

e/ złożenie pisemnego zobowiązania o przejęciu obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w wynajmowanym lokalu w sposób nie zakłócający ciągłości tych świadczeń,

f/ ofertę cenową,

g/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i z warunkami umowy najmu  zawartymi w ogłoszeniu o przetargu  i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

 

4. Otwarcie ofert przez Komisje przetargową nastąpi w dniu :

 20 października 2015 r. o godz. 1500

 

5.Wykaz oferentów, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń  Urzędy Gminy w dniu 21 października 2015 r.  do godz. 15 00 oraz na stronie internetowej www.bip.walim. pl.  

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 a/  spełnienie warunków udziału w przetargu ograniczonym - zakwalifikowanie się do udziału w przetargu,

 b/ wniesienie wadium w pieniądzu  w wysokości  3 400, 00 zł.  nie później niż do dnia 20 października 2015 r.  na konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524 PKO BP S.A. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet  czynszu, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Gminy. Pozostałym uczestnikom wadium, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu. 

 

Przetarg odbędzie  się  22  października  2015 r. o godzinie  10 00

w siedzibie Urzędu Gminy

w Walimiu ul. Boczna nr 9 - pokój nr 1.

Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy najmu.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo

odwołania przetargu.

7. Warunki umowy  najmu

Umowa najmu zostanie zawarta na okres od 01.01.2016 r. do 01.01.2026 r. w terminie  30 dni od daty rozstrzygnięcia  przetargu.,

Czynsz najmu płatny do 10 każdego miesiąca podlega waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za rok  kalendarzowy poprzedzający waloryzację.

Wynajmujący będzie partycypować w kosztach eksploatacji budynku tj. 30% za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę, natomiast za pobór wody, odbiór ścieków i energie elektryczną  zgodnie z odczytami podliczników.

Wynajmując zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli najemca dopuści się zwłoki w zapłacie czynszu powyżej  3 miesięcy. Nadto Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy jeżeli najemca dopuszcza się rażących naruszeń istotnych postanowień umowy, w tym w szczególności, jeżeli Najemca  korzysta  z nieruchomości w sposób:

1/ niezgodny z jej przeznaczeniem,

2/ niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,

3/ pogarszający stan mienia oraz

4/ nie wywiązywania się z zobowiązań złożonych w ofercie.

Szczegółowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy w Walimiu, ul. Boczna nr 9, 58-320 Walim, pok. Nr 7 lub  tel. 74 8494350.

Istnieje możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Ogłoszenie wywiesza się  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna nr 9, 58-320 Walim    oraz  zamieszcza sie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie  Urzędu Gminy Walim -

( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).