Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 212920-2015 z dnia 2015-08-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Walim
Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie, odśnieżanie z posypywaniem oraz posypywanie dróg i placów (3 części zamówienia) będących we władaniu i w granicach administracyjnych gminy Walim w sezonie 2015 - 2016 w strefach wymienionych w...
Termin składania ofert: 2015-09-02


 Zima/24/2015                                                                                       Walim, 05.10.2015 r.

Walim: Zimowe utrzymanie dróg będących we władaniu Gminy Walim

w sezonie zimowym 2015 - 2016
Numer ogłoszenia: 261458 - 2015; data zamieszczenia: 05.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 212920 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg będących we władaniu Gminy Walim w sezonie zimowym 2015 - 2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie, odśnieżanie z posypywaniem oraz posypywanie dróg i placów (3 części zamówienia) będących we władaniu i w granicach administracyjnych gminy Walim w sezonie 2015 - 2016 w strefach wymienionych w SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Strefa IA i IB

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHU MARGO Marzena Kohlschreiber, Ul. Wyszyńskiego 2a, 58-320 Walim, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 74074,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 65637,00
 • Oferta z najniższą ceną: 65637,00 / Oferta z najwyższą ceną: 119399,40
 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Strefa IIA i IIB

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPHU ART Artur Ryl, Ul. Główna 14A, 58-321 Zagórze Śląskie, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 47222,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 63653,04
 • Oferta z najniższą ceną: 63653,04 / Oferta z najwyższą ceną: 77196,24
 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: Strefa IIIA i IIIB

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPHU ART Artur Ryl, Ul. Główna 14A, 58-321 Zagórze Śląskie, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12962,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 19644,12
 • Oferta z najniższą ceną: 19644,12 / Oferta z najwyższą ceną: 19644,12
 • Waluta: PLN .

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


 

Zima/24/2015                                                                                                              Walim, 07.09.2015 r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego, numer sprawy: Zima/24/2015           

Nazwa zadania: "Zimowe utrzymanie dróg będących we władaniu Gminy Walim w sezonie

zimowym 2015 - 2016"

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty, złożone przez Wykonawców:

Cz. I - PHU "MARGO" Marzena Kohlschreiber, Ul. Wyszyńskiego 2a, 58-320 Walim

Cz. II - PPHU "ART" Artur Ryl, Ul. Główna 14A, 58-321 Zagórze Śląskie

Cz. III - PPHU "ART" Artur Ryl, Ul. Główna 14A, 58-321 Zagórze Śląskie

Uzasadnienie wyboru: Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu, a treść ofert odpowiada treści SIWZ. Oferty otrzymały 100 punktów i uznane zostały za najkorzystniejsze (odrębnie dla każdej części). Punktację wyliczono zgodnie ze wzorem oceny ofert zawartym w SIWZ. Kryteriami oceny ofert były: cena oferty brutto oraz czas reakcji w celu podstawienia sprzętu zastępczego w przypadku awarii.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest stawić się na podpisanie umowy w dniu 21.09.2015 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Część I

 

Lp

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Czas reakcji (h)

Punkty

1

PHU "MARGO" Marzena Kohlschreiber

Ul. Wyszyńskiego 2a, 58-320 Walim

65 637,00

2

100

2

PPHU "ART" Artur Ryl

Ul. Główna 14A, 58-321 Zagórze Śląskie

119 399,40

2

56,32

Część II

 

Lp

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Czas reakcji (h)

Punkty

1

PHU "MARGO" Marzena Kohlschreiber

Ul. Wyszyńskiego 2a, 58-320 Walim

77 196,24

2

82,98

2

PPHU "ART" Artur Ryl

Ul. Główna 14A, 58-321 Zagórze Śląskie

63 653,04

2

100

Część III

 

Lp

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Czas reakcji (h)

Punkty

2

PPHU "ART" Artur Ryl

Ul. Główna 14A, 58-321 Zagórze Śląskie

19 644,12

2

100

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden z wykonawców.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 


Zima/24/2015                                                                                                     Walim, 19.08.2015 r.

 

Walim: Zimowe utrzymanie dróg będących we władaniu Gminy Walim w sezonie zimowym 2015 - 2016
Numer ogłoszenia: 212920 - 2015; data zamieszczenia: 19.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 074 8494340.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg będących we władaniu Gminy Walim w sezonie zimowym 2015 - 2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie, odśnieżanie z posypywaniem oraz posypywanie dróg i placów (3 części zamówienia) będących we władaniu i w granicach administracyjnych gminy Walim w sezonie 2015 - 2016 w strefach wymienionych w SIWZ..

II.1.5)

 

 nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.05.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert dla każdej części z osobna, w wysokości: - dla cz. I zamówienia - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). - dla cz. II zamówienia - 1 400,00 zł (słownie: tysiąc czterysta złotych 00/100) - dla cz. III zamówienia - 380,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu (przelew) na konto Zamawiającego: Gmina Walim - PKO BP SA oWałbrzych, nr 08 1020 5095 0000 5802 0011 4272 z dopiskiem: Wadium - Zima/24/2015 - część... 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu (przelewem bankowym) należy dołączyć kserokopię potwierdzenia dokonania przelewu. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formach innych niż pieniądz, kserokopie dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy wpiąć do oferty, a oryginał dokumentu dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot po wyborze oferty najkorzystniejszej (np. w osobnej koszulce / kopercie złożonej wraz z ofertą). 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądał. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na pisemny wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę lub który został wykluczony z postępowania, bądź którego oferta została odrzucona. 8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający jest obowiązany zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa wymagań dotyczących spełnienia tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa wymagań dotyczących spełnienia tego warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga posiadania niezbędnego sprzętu umożliwiającego realizację przedmiotu umowy w sposób należyty i staranny
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie określa wymagań dotyczących spełnienia tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik nr 1 do SIWZ

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Czas reakcji w celu podstawienia sprzętu zastępczego - 3

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Na podstawie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia. 1) Zmiana terminu zakończenia wykonywania usługi a) w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności (warunki atmosferyczne) Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu wykonywania usługi maksymalnie do dnia 15.05.2016 roku. 2) Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ, b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, c) zmiana obowiązującej stawki VAT. 3) Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego). 2. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające. 1) Jeżeli warunki pogodowe uzasadniające wykonywanie usługi odśnieżania się utrzymują, Zamawiający przewiduje możliwość dalszego zlecania (ciągłości wykonywania usługi w terminie określonym w umowie) do wartości 20% kwoty określonej w §6 ust.2 umowy. 2) Jeżeli warunki atmosferyczne nie będą wymagać ciągłego wykonywania usługi, Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zleceń do kwoty niższej niż określona w §6 ust.2 umowy, przy czym Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o dalsze zlecenie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Walim Ul. Boczna 9 58-320 Walim Pokój nr 1 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim, sala narad,

dn. 02.09.2015 r. godz. 12:15

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman